Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 254

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 187: Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen (HEL 2021-006665)

        Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 190: Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020 (HEL 2021-003311)

        Kaupunginvaltuusto 16.6.2021 § 192: Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (HEL 2020-002993)

        Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 509: Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (HEL 2021-005810) 

        Kaupunginhallitus 7.6.2021 § 449: Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (HEL 2021-005458)

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566