Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 256

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankinta

HEL 2021-005613 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen palveluntuottajiksi:

1. Kirkkopalvelut ry:n (Seurakuntaopisto) ja
2. Suomen Diakoniaopisto Oy:n.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan ennakoitu arvo optiokausi mukaan laskettuna on 1 200 000 euroa (arvonlisäveroton hinta).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 18.5.2021 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2021-005613. Hankinnan kohteena oleva oppisopimuskoulutuksena järjestettävä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen suomen kielellä on toteutettu avoimella menettelyllä. Puitejärjestelyyn valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa. Hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen voi tehdä hankinnan eri osista yhteen sopimattomia.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 18.5.2021 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 21.6.2021. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta; Kirkkopalvelut ry:ltä (Seurakuntaopisto) sekä Suomen Diakoniaopisto Oy:ltä.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokautta. Tavoitteellinen aloitusajankohta on lokakuu 2021.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa "soveltuvuusvaatimukset" on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Määräajassa saapuneet tarjoukset täyttävät annetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville palveluille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien palveluiden on pitänyt täyttää. Määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnössä vaaditun mukaisia.

Tarjousten vertailu

Saapuneet tarjoukset todettiin soveltuviksi ja tarjouspyynnön mukaisiksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään tässä hankinnassa ainoastaan halvinta hintaa. Perusteluna tälle on, että laadullisia tekijöitä on otettu huomioon palvelun pakollisissa vähimmäisvaatimuksissa ja palvelukuvauksessa.

Tarjousten vertailu hintapisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Puitejärjestelyyn valitaan kaksi palveluntuottajaa ja molempien tarjoajien täyttäessä soveltuvuusvaatimukset ja muut hankinnan kriteerit valitaan palveluntuottajiksi 1. Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto sekä 2. Suomen Diakoniaopisto Oy.

Tilaukset sopimuskauden aikana tehdään puitejärjestelyyn hyväksytyiltä palvelutuottajilta etusijaisuusjärjestystä noudattaen. Etusijaisuusjärjestyksestä voidaan poiketa tilanteissa, jossa opiskelijan yksilöllinen tarve sitä edellyttää.

Hankinnassa on käytetty työllistämisehtoa. Tarjoaja sitoutuu työllistämään varsinaisen sopimuskauden (ei optiokauden) aikana yhden heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön vähintään 3 kuukaudeksi kokoaikaiseen, työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen, kun toteutuneiden oppisopimuskoulutusten määrä ylittää 25 kappaletta.

Sopimuksen teko

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Tavoitteellinen sopimuksen aloitusajankohta on 15.10.2021.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 2020-010092, 20.10.2020 § 250).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Riikka Uoti, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 36778

riikka.uoti(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Esitysteksti

Tiedoksi

Hankintapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566