Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Direktören för svenska servicehelheten

        05.08.2021 § 67 Mottagande av donation av Minerva Hem och Skola r.f., daghemmet Apollo och Minerva Förskola

        05.08.2021 § 68 Överföring av befogenheter i fostrans- och utbildningssektorn från direktören för den svenska servicehelheten till tjänsteinnehavare

        05.08.2021 § 69 Helsingfors stads svenska gymnasiers gymnasiespecifika läroplaner från och med 1.8.2021

Hallintojohtaja

        10.08.2021 § 18 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä sen suomenkielisen jaoston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

Varhaiskasvatusjohtaja

        11.08.2021 § 95 Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verrokkiryhmään kuuluvat lapset Helsingissä 2021-2023

Perusopetusjohtaja

        10.08.2021 § 92 Valtionavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin 2021-2022

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön johtaja

        16.08.2021 § 67 Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi 2021–2023, Opetushallitus

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Paula Kemppi, hallintoassistentti, puhelin: 310 25780

paula.kemppi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566