Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 267

Oikaisuvaatimus iltapäivätoimintaan ottamisesta

HEL 2021-007894 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi ********** oikaisuvaatimuksen palveluvastaavan 18.5.2021 (§ 2068) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Koululaisten iltapäivätoiminnan yksikköä johtava palveluvastaava on 18.5.2021 (§ 2068) tehnyt myönteisen päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n Meilahden liikuntapuiston toimipaikan iltapäivätoimintaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kuitenkin hakenut paikkaa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n iltapäivätoiminnasta Meilahden ala-asteen toimipaikasta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan iltapäivätoiminnan toimipaikka sijaitsee kaukana vaarallisen jalankulkureitin päässä.

Päätös oikaisuvaatimusohjeineen on annettu 18.6.2021 postin kuljetettavaksi. Päätöksestä on tehty 28.6.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä sekä toiminnan laajuudesta. Jos kunta järjestää iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Iltapäivätoimintaan pääsy ei ole lapselle ehdoton, subjektiivinen oikeus.

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 8.10.2013 (§ 70) päättänyt perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamisen perusteista. Toimintaan otetaan ensisijaisesti 1. vuosiluokan ja erityistä tukea saavat oppilaat. Jos ryhmässä on tämän jälkeen tilaa, sinne otetaan 2. vuosiluokan oppilaita. Lapsi valitaan toimintaan huoltajan yhteen toimintapaikkaan tekemän hakemuksen perusteella. Jos määräajassa saapuneita hakemuksia toimintapaikkaan on enemmän kuin tarjottavia paikkoja, suoritetaan samanarvoisten hakemusten kesken arvonta. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, iltapäivätoimintapaikka pyritään osoittamaan alueen muista perusopetuslain mukaisista toimintapaikoista.

Toimialajohtaja päätti 16.6.2020 (§ 81) siirtää toimivaltaansa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelun palveluvastaavalle siten, että koululaisten iltapäivätoiminnan yksikön palveluvastaava päättää ottamisesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemassa Helsingin Jalkapalloklubi ry:n Meilahden ala-asteen toimipaikan iltapäivätoiminnan ryhmässä paikkoja oli vähemmän kuin hakijoita. Kyseiseen toimintaan on hakenut yhteensä 98 lasta, joista 80 otettiin. Aluekoordinaattorin mukaan ryhmään on otettu kaikki 1. vuosiluokan sekä erityistä tukea saavat oppilaat. Ko. oppilas on 2. vuosiluokan oppilas, eikä hänellä ole erityisen tuen päätöstä. Tämän jälkeen loput paikat arvottiin 2. vuosiluokan oppilaiden kesken. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi ei saanut paikkaa arvonnan perusteella. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa ryhmään, pyritään paikka osoittamaan alueen muista perusopetuksen iltapäivätoimintapaikoista. Oikaisuvaatimuksen tekijän lapsi on saanut paikan Helsingin Lawn-Tennis Klubi ry:n Meilahden liikuntapuiston toimipaikan iltapäivätoiminnasta.

Iltapäivätoimintaa ottamisessa noudatetaan opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 8.10.2013 (§ 70) päättämiä perusteita. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät ole sellaisia, joita voidaan ottaa huomioon iltapäivätoiminnan paikoista päätettäessä.

Edellä lausuttuun viitaten esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566