Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Osoitteeseen Sturenkatu 2 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

HEL 2021-007226 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Sturenkatu 2 toteutettavien Åshöjdens grundskolanin väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonaistaloudellisuus.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Åshöjdens grundskolanissa on osoitteessa Sturenkatu 6 tällä hetkellä 377 oppilasta. Koulun tilat eivät riitä oppilaaksiottoalueen kasvavalle palvelutarpeelle. Osoitteessa Sturenkatu 2 käyttöönotettavat tilat suunnitellaan yhteensä noin 150 oppilaan käyttöön vuosien 2021-2024 ajaksi. Tiloihin siirtyy koulun noin 60 oppilaan toiminta, joka on lukuvuonna 2020-21 järjestetty osoitteessa Sturenkatu 25 ja näistä tiloista luovutaan.

Lisätilat osoitteessa Sturenkatu 2 otetaan käyttöön elokuuhun 2021 mennessä 90 oppilaalle. Tiloja käyttävät ensisijaisesti yläkouluikäiset oppilaat. Lisätilan tarve on vuosittain kasvava ja on suurimmillaan lukuvuonna 2023-24. Vuodesta 2022 alkaen lisätilat mahdollistavat peruskoulun opetuksen järjestämistä siten, että päiväkoti Fredriksbergistä voidaan siirtää 28 oppijan esiopetusryhmä Åshöjdens Grundskolanin päätoimipisteeseen, mikä tukee yhtenäisen opinpolun toteutumista.

Käyttöön otettavat lisätilat ovat toimineet Aleksis Kiven ala-asteen koulun väistötiloina ja ovat täysin kalustetut ja varustetut.

Kottby grundskolanin uudisrakennuksen valmistuttua lisätiloista osoitteessa Sturenkatu 2 voidaan luopua. Uudisrakennus valmistuu tämän hetkisen aikataulun mukaan elokuussa 2024.

Lisätilat parantavat palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja oppilaspaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan oppilaaksiottoalueen 7-15-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2023 mennessä noin 100 lapsella verrattuna syksyn 2020 toteutuneeseen oppilasmäärään. Koulun yhteyteen sijoitetaan lisäksi esiopetusta noin 25 esiopetusikäiselle.

Åshöjdens grundskolanin tilat osoitteessa Sturenkatu 6 ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle. Luovuttavat 60 oppilaan lisätilat osoitteessa Sturenkatu 25 eivät kaikilta vastaa perusopetussuunnitelman toiminnallisia vaatimuksia. Åshöjdens grundskolanin toiminnallisilla tilajärjestelyillä ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisilla lisätiloilla enimmillään 150 oppilaalle osoitteessa Sturenkatu 2 varmistetaan koulun toimintaedellytykset Kottby Grundskolanin hankkeen valmistumiseen saakka.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Käyttöönotettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset koulun toiminnalle ja vastaavat Pasilan, Alppiharjun, Kallion ja Vallilan alueiden ruotsinkieliseen esi- ja perusopetusikäisten palvelutarpeeseen.

Aleksis Kiven ala-asteen koulun väistötiloina toimineet tilat ovat esteettömät ja muodostavat kaikille oppijoille sopivan lapsen kasvua ja kehitystä tukevan oppimisenympäristön.

Tilat edistävät perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Tilat tarjoavat perusopetukselle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Sturenkatu 2 lisätilojen yhteydessä ei ole välituntipihaa. Tiloissa toimivat pääasiassa yläasteikäiset oppilaat, jotka voivat käyttää 100 metrin päässä sijaitsevan pääkoulun piha-aluetta.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Åshöjdens grundskolanin lisätilat ovat laajuudeltaan 254 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 18,8 euroa/m²/kk eli noin 57 500 euroa/vuosi.

Tilat ovat kalustetut ja varustetut perusopetuksen tarpeita vastaavalla tavalla. Siivouskustannusarvio on noin 12 600 euroa/vuosi. Lisätiloilla ei ole vaikutusta toiminnan muihin kustannuksiin.

Esiopetuksen ja perusopetuksen sijoittaminen samaan kiinteistöön ja tilojen yhteiskäyttö on tilankäytöllisesti muuntojoustava ja kustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu sekä vahvistaa yhtenäistä opinpolkua. Yhteiskäyttöisiä tiloja ovat esimerkiksi ruokasali, kädentaitojen tilat ja liikuntasali.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tarveselvitys on hyväksytty Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisessä jaoksessa 22.6.2021.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Tarveselvityslomake Åshöjden

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 22.06.2021 § 18

HEL 2021-007226 T 10 06 00

Beslut

Svenska sektionen vid fostrans- och utbildningsnämnden beslutade föreslå att nämnden godkänner behovsutredningen, som rör förverkligandet av tillfälliga tilläggslokaler på adressen Sturegatan 2 för Åshöjdens grundskola.

Sektion betonar att man i samband med den fortsatta planeringen och förverkligandet av projekten ska fortsättningsvis beakta personalens samt barnens och de ungas synpunkter på hur lokalerna borde utvecklas samt säkerställa att lokalerna som helhet är ekonomiska.

Föredragande

vik. direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Rönnholm

Upplysningar

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, telefon: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566