Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2021

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

17.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22 toteutettavien erityisen huolenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustilojen tarveselvitys

HEL 2021-006351 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22, 00250 Helsinki toteutettavien erityisen huolenpidon jaksolla olevien lasten/nuorten opetustilojen liitteenä olevan tarveselvityksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallituksen esitys lastensuojelulain muutoksesta on suunniteltu astuvan voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksen jälkeen erityisen huolenpidon jakson järjestämisoikeus on vain kunnalla ja valtiolla eikä ulkopuolisia ostopalveluja sallita. Uuden lain mukaan erityisen huolenpidon jaksoa ei voida järjestää lapsen nykyisessä pitkäaikaisessa sijaishuoltopaikassa. Lisäksi uusi laki määrittelee, että erityinen huolenpidon jakso on järjestettävä erityisesti siihen suunnitelluilla osastoilla. Helsingillä ei ole tällä hetkellä yhtään tulevan lainsäädännön edellytykset täyttävää erityisen huolenpidon jakson osastoa.

Sosiaali- ja terveystoimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsevat uudet tilat tämän toiminnan järjestämiseksi. Auroran sairaala-alueen rakennus 22 tiloihin sijoitetaan kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa lastensuojelun erityisen huolenpidon jakson osastoa ja niiden välittömään yhteyteen opetustilat erityisen huolenpidon jaksolla oleville lapsille ja nuorille.

Lastensuojelun erityisen huolenpidon osastot sijoittuvat hallinnollisesti Naulakallion lastenkodin alaisuuteen, jonka paikkamäärä kasvaa kymmenellä paikalla. Tämä tulee lisäämään opetuksen palkkakustannuksia yhteensä 213 000 euroa/vuosi. 

Palvelu on tarkoitettu sijaishuollon asiakkaana jo oleville nuorisoikäisille lapsille. Tiloissa järjestään lapsille ja nuorille 90 vuorokauden hoitojaksoja, joiden aikana he osallistuvat perusopetukseen tai toisen asteen opetukseen.

Osoitteeseen Nordenskiöldinkatu 20 rak. 22 toteutettavat opetustilat otetaan käyttöön kalustettuina tammikuuhun 2022 mennessä.

Tilahanke tukee opetuksen järjestämistä

Erityisen huolenpidon jaksolla lapset ja nuoret toimivat kahdella osastolla, jossa kummassakin on 5 lasta, ikäjakauma on 12−18 vuotta. Erityisen huolenpidon jaksolla olevat nuoret suorittavat jakson aikana opintojaan, joten kohteeseen tarvitaan opetuksen tiloja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämälle perusopetukselle ja toisen asteen opetukselle. Erityisen huolenpidon jaksolla olevien lasten ja nuorten opiskelutilat sijaitsevat integroidusti erityisen huolenpidon asuinyksikön kanssa.

Opetuksen tarvitaan monipuolisesti käytettäviä oppimisen ja eriyttämisen tiloja (2–4 tilaa). Tilojen tulee varmistaa rauhallinen ympäristö opiskelulle ja mahdollistaa etäopiskelu. Tiloihin tulee olla osastolta turvallinen sisäyhteys.

Oppimisympäristön mahdollistaa erityyppiset opiskelu- ja opetustilanteet. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Tilat on suunniteltu eritysien huolenpidon jaksolla olevien lasten ja nuorten opetus- ja opiskelutiloiksi. Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset toiminnalle. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Tilojen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tilojen tulee olla helposti valvottavissa.

Tilahanketta on suunniteltu yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Erityisen huolenpidon jaksolla olevien kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opiskelutilat ovat laajuudeltaan 170 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 40,82 euroa/m²/kk eli noin 83 300 euroa/vuosi.

Siivouskustannusarvio on noin 7 850 euroa/vuosi. Tilojen irtokalustamisen kustannukset 20 000 euroa. Tieto- ja viestintäteknologian kustannuksiin varattavasta summasta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 270 000 euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Kaupunkiympäristö

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.06.2021 § 63

HEL 2021-006351 T 10 06 00

Päätös

A 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä hankkeen ”Lastensuojelun osastojen rakentaminen, erityisen huolenpidon osasto- ja oppimistilat”  7.6.2021 päivätyn tarveselvityksen ja hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 145 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 2 300 000 euroa 4/2021 kustannustasossa ehdolla, että sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osaltaan hyväksyvät tarveselvityksen ja antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöksen lainvoimaisuutta.

Käsittely

17.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Merja Ikonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010

merja.ikonen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 17.6.2021

HEL 2021-006351 T 10 06 00

 

Sosiaali- ja terveystoimiala hyväksyy lastensuojelun erityisen huolenpidon osastojen tarveselvityksen Auroran sairaala-alueelle Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 22. Tarveselvityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimialan osuus rakennuksen huoneistoalasta on 860m2, arvio sosiaali- ja terveystoimialan osuus rakennuskustannuksista 1 920 000€ ja arvio sosiaali- ja terveystoimialan osalta vuosivuokrasta 428 262€. Vuosivuokra perustuu 10v vuokrasopimukseen. Toimiala kiirehtii hankkeen edistämistä ja antaa seuraavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Hankkeen toteuttamisella on kiire, sillä lastensuojelulaki muuttuu viimeistään 1.1.2022. Uusi laki määrittelee erityisen huolenpidon hoidon kunnan tai valtion järjestettäväksi, ja näin ollen palvelun ostaminen yksityisiltä palvelun tuottajilta ei jatkossa enää ole mahdollista. Lisäksi uusi laki määrittelee erityisen huolenpidon hoidon järjestettäväksi sille erikseen suunnitelluilla osastoilla, joita Helsingissä ei ennestään ole. Palvelu on tarkoitettu sijaishuollon asiakkaana jo oleville nuorisoikäisille lapsille.

Osastot kunnostetaan rakennuksen 22 A- ja B-osastoihin. Osastojen toteuttaminen kohteeseen edellyttää rakenneteknisiä korjauksia, jotka on huomioitu suunnittelussa ja kokonaiskustannuksissa. Kohde on kuntotutkimusten mukaan tyydyttävässä kunnossa. Kohde edellyttää toiminnan erityislaatuisuuden vuoksi turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä sekä rakennusosien että varustuksen osalta. Sosiaali- ja terveystoimiala hyväksyy osastojen rakentamiseen liittyvät kustannukset, jotta toiminta voidaan toteuttaa turvallisesti ja terveellisesti. Muita vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja ei aikataulun vuoksi ole.

Toiminta edellyttää kohteeseen myös opetuksen tiloja, sillä erityisen huolenpidon osastohoidossa olevat lapset suorittavat hoidon aikana myös opintojaan. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, joka on hankkeessa vastuussa opetuksen ja opetustilojen osalta. Toimiala edellyttää, että opetustilat toteutetaan samassa aikataulussa.

Kaksi erityisen huolenpidon osastoa ovat viisipaikkaisia. Sijainti Auroran sairaala-alueen sisällä on toiminnalle erityisen sopiva ja osastot ovat hyvin saavutettavissa. Hoidon ollessa merkittävän suljettua, on olennaista, että lasten ulkoilumahdollisuudet voidaan järjestää turvallisesti. Auroran alue soveltuu hyvin, pihapiiri on mahdollista järjestää turvalliseksi ulkoilun kannalta. Tilasuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tiloihin ei synny vaikeasti valvottavia katvealueita ja että toiminnan toteuttaminen tiloissa on kaikilta osin turvallista sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta.

Lastensuojelun erityisen huolenpidon osastot sijoittuvat hallinnollisesti Naulakallion lastenkodin alaisuuteen, jonka paikkamäärä kasvaa kymmenellä paikalla. Erityisen huolenpidon osastoilla tulee työskentelemään 30 työntekijää, kolmessa vuorossa.

Hankkeen alustava suunnittelu—ja toteutusaikataulu on seuraava: Hanke- ja toteutussuunnittelu 2/2021-6/2021, purkutyöt 7/2021, rakentaminen 8/2021 – 12/2021. Toiminta aloittaa tiloissa 1.1.2022, jota ennen tilat tulee kalustaa.

Lisätiedot

Piia Vanhatalo, suunnittelija, puhelin: 310 28529

piia.vanhatalo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566