Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 230

Ylitysoikeuden kohdentaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 tulosbudjetissa

HEL 2021-007095 T 02 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kaupunginvaltuuston mahdollisesti myöntämä 17,5 miljoonan euron ylitysoikeus kohdennetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa koronaepidemian aiheuttamiin suoriin kustannuksiin sekä seuraaviin palvelukohtaisiin välillisiin koronan aiheuttamiin menoeriin:

- Varhaiskasvatus 1,5 miljoonaa euroa
o Yksilöllisen tuen lisäämiseen ryhmäkokoja pienentämällä.

- Perusopetus 11 miljoonaa euroa
o Samanaikaisopettajien palkkaamiseen oppilaiden yksilöllisemmän tuen parantamiseen. Tuki kohdistuisi alkuopetukseen ja etäopetuksessa olleisiin 7-9 (10)-luokkien oppilaisiin.
o Kouluvalmentajatoimintaan, joka on osoittautunut vaikuttavaksi toimintamalliksi niille oppilaille, joilla on suurin vaara jäädä pois opetuksesta.
o Oppimisvajeen paikkaamiseen 1-9 luokille, varsinkin äidinkielen ja matematiikan oppimisvajeen korjaamiseen. Tuki kohdistuu jakotunteihin, tukiopetukseen ja resurssiopetukseen.
o Koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen erityisen tuen oppilaiden tukemiseksi.

- Ammatillinen koulutus 2 miljoonaa euroa
o Kesän jälkeiseen tehostettuun tavoittamiseen ja ohjaukseen, opetuksen lisäämiseen keväällä poissaolleille tai opinnoista pudonneille taitopajatarjontaa lisäämällä.

- Lukiokoulutus 1 miljoonaa euroa
o Opintojen ohjaukseen ja jälkiohjaukseen, rinnakkaisopetukseen, kertaus- ja rästiopintoihin, tukiopetukseen ja – työpajoihin, kurssien ylimääräisiin uusintakuulusteluihin sekä opiskelijoiden ryhmäyttämiseen.

- Monikielisten ohjaajien lisääminen ja ohjausmateriaalin tekeminen 1 miljoonaa euroa

- Oppilas- ja opiskelijahuolto 1 miljoonaa euroa

Tulot kohdennetaan vastaavassa suhteessa eri palveluihin.

Mikäli kaupunginvaltuuston päättämä ylitysoikeus poikkeaa kaupunginhallituksen esityksestä, lautakunta oikeuttaa toimialajohtajan tarkistamaan summia ja tuomaan tulosbudjetin tarkistukset lautakunnalle tiedoksi elokuun kokoukseen.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialajohtajaa määrittelemään kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla tarvittavan kirjausrakenteen, jolla kustannukset kirjataan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen ylitysoikeusesitys

Kaupunginhallitus teki 7.6.2021 kaupunginvaltuustolle esityksen eräiden talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esitystä kokouksessaan 16.6.2021.

Koska ylitysoikeuden kohdentaminen edellyttää kaupunginhallituksen esityksen mukaan lautakunnan päätöstä, päätös on tuotu lautakunnan käsittelyyn ehdollisena ennen valtuuston tekemää päätöstä.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutettaisiin ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat 17,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimialan tulotavoitetta on esitetty korotettavaksi 11,7 miljoonalla eurolla.

Samalla kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto tekee ylitysoikeuden käytöstä seuraavat linjaukset:

” Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää, että toimialalautakunnat tarkistavat tulosbudjettinsa ja toimintasuunnitelmansa myönnettävien ylitysoikeuksien mukaisiksi. Tulosbudjetissa ja toimintasuunnitelmassa on esitettävä, mitä koronaan liittyviä kustannuksia ylitysoikeudella tai toimintakatteen alituksella katetaan ja mikä sen vaikutus on toiminnan tavoitteisiin sekä suoritteisiin. Lisäksi tulosbudjetissa on esitettävä kustannuspaikka- ja kirjausrakenne, jolle kustannukset kirjataan.

Myönnettäviä ylitysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kuten esimerkiksi hoito- ja palveluvelkaan, oppimisen tukeen, erityisopetukseen, oppilashuollon lisääntyneen tarpeen kattamiseen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksiin koronasta aiheutuneiden haittojen vähentämiseksi, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Lisäksi kaupunginvaltuusto toteaa, että myönnettyjä ja mahdollisesti käyttämättä jääviä ylitysoikeuksia ei voi käyttää tulospalkkioiden maksamiseen toimialoilla.”

Ylitysoikeuden kohdentaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa

Menot

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan ylitysoikeutta voi käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kattamiseen.

Ylitysoikeusesityksen perustelujen mukaisesti 17,5 miljoonan euron ylitysoikeus jakaantuu seuraavasti:

- Koronan aiheuttamat suorat kustannukset 2,3 miljoonaa euroa

- Koronan aiheuttamat välilliset kustannukset 15,2 miljoonaa euroa

Suorat kustannukset ovat toimialan ensimmäisen toteutumisennusteen nettokustannusarvion mukaiset.

Esitetyt ylitysoikeuden kohdennukset palveluihin ovat lautakunnan ensimmäisen talousarvion toteutumisennusteen yhteydessä tekemän ylitysoikeusesityksen mukaisia.

Tulot

Kaupunginhallituksen esityksessä toimialan tulotavoitetta on korotettu 11,7 miljoonalla eurolla. Kaupunginhallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että hallituksen kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaan koronavirustilanteesta aiheutuneiden vaikutusten lieventämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan yhteensä 69 miljoonaa euroa, joka jaettaisiin kunnille valtionavustuksina.

Perustelujen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan avustushakujen osalta on aihetta olettaa, että Helsingille kertyvä osuus riittää kompensoimaan nyt esitetyistä suorista ja epäsuorista koronakustannuksista aiheutuvat ylitysoikeudet. Ylitysoikeusesitykseen sisältyvä tuloarvion korotus perustuu tähän oletukseen.

Vaikutukset toiminnan tavoitteisiin ja suoritteisiin

Mahdollisesti saatavilla ylitysoikeuksilla ei ole vaikutuksia toimialan toiminnan tavoitteisiin tai suoritteisiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566