Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 231

Stadin ammatti-ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen tarveselvitys

HEL 2021-006634 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Vartiokylään osoitteeseen Holkkitie 5 toteutettavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonaistaloudellisuus.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Julia Pettersson Hakava ja Petri Heinilä. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Vastaehdotus:
Vesa Korkkula: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (3):

"Lautakunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että tilat suunnitellaan 3000 opiskelijalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennallisesti 4500 opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite siitä, että 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa lautakunnan mielestä liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostamiseen. Siksi lautakunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista
Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaattisesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilannetta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin päätetään mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä olevien tilojen luopumisista."

Kannattaja: Petra Malin

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotukseen kohdaksi (3): "Lautakunta suhtautuu varauksellisesti siihen, että tilat suunnitellaan 3000 opiskelijalle, mutta Roihupellon kampukselle otetaan laskennallisesti 4500 opiskelijaa. Vaikka ammatillisessa koulutuksessa oppimista tapahtuu myös ammatillisen koulutuksen tilojen ulkopuolella, on tavoite siitä, että 1/3 opiskelijoista opiskelee kampuksen ulkopuolisissa tiloissa lautakunnan mielestä liian suuri ja ohjaa vääränlaiseen tilojen käytön tehostamiseen. Siksi lautakunta edellyttää, että nykyisistä tiloista osoitteissa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista
Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 ei automaattisesti luovuta uudisrakennuksen valmistumisen yhteydessä, vaan tilannetta ja uudisrakennuksen toimivuutta seurataan ja myöhemmin päätetään mahdollisista ammatillisen koulutuksen nykyisessä käytössä olevien tilojen luopumisista."

Jaa-äänet: 10
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Emma Kari, Pia Kopra, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 2
Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 1
Fatim Diarra

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Vesa Korkkulan vastaehdotuksen äänin 10-2. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadin AO Roihupellon kampus tarveselvityslomake

2

Stadin AO Roihupellon kampus tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Vallilassa, Vartiokylässä, Herttoniemessä ja Mellunkylässä sijaitsevat nykyiset tilat eivät enää ole riittävät kasvavalle palvelutarpeelle, eivätkä vastaa toiminnallisia tavoitteita. Tilat ovat myös Kaupunkiympäristötoimialan arvion mukaan huonokuntoiset. Uuden kampuksen tilat suunnitellaan noin 3 000 läsnäolevalle opiskelijalle. Tilat tarjoavat opiskelijoille pedagogisesti monipuolisen, työelämään valmentavan ympäristön oppia. Kokonaismäärä opiskelijoita on noin 4 500, josta noin kolmannes oppii työelämässä tai muuten oppilaitoksen ulkopuolella. Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman mukaisesti koulutuksen keskittäminen nykyistä vähempiin toimipaikkoihin tehostaa ja monipuolistaa toimintaa, mahdollistaa tilojen joustavaa käyttöä ja vähentää investointi- ja käyttökustannuksia.

Vartiokylän alueelle osoitteeseen Holkkitie 5 toteuttava uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammikuuhun 2026 mennessä. Toteutettavissa tiloissa voidaan joustavasti järjestää opetusta ammatillisen koulutuksen muuntuviin tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. Uudisrakennuksen valmistuttua nykyisistä tiloista osoitteessa Sturenkatu 18–20 ja 22, Nilsiänkatu 3 ja 6 sekä lisätiloista Vuokkiniemenkatu 30, Abraham Wetterin tie 4, Elimäenkatu 23 sekä Holkkitie 5 tiloista on mahdollista luopua tilankäytön suunnitelman mukaisesti.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.

Paine kasvattaa opiskelijamäärää on suuri 16–18-vuotiaiden väestömäärän kasvaessa kaupungin väestöennusteen mukaan vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 4 400 henkilöllä. Tämän lisäksi aikuisten lisä- ja jatkokoulutustarve on suurta työelämän muuttuessa.

Ennakointitiedon mukaan työelämässä tarvitaan huomattavasti enemmän ammatillisesta koulutuksesta tutkintoon valmistuneita, poistuman ja lisääntyvän työllisyyden vuoksi, kuin mitä ammatillisesta koulutuksesta valmistuu tällä hetkellä. Perustutkintojen lisäksi järjestetään ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin.

Uusien tilojen laajuudessa on huomioitu koko Stadin ammatti-ja aikuisopiston pitkän tähtäimen kehitys: hanke vastaa vuoden 2018 laadittua Stadin ammatti-ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelmaa vuosille 2018–2028. Suunnitelmaa varten tehtyjen selvitysten mukaan Roihupellon kampus on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti kannattavaa rakentaa aiemmin hyväksyttyä tarveselvitystä laajempana.

Luovuttavat tilat ovat tällä hetkellä noin 3 430 opiskelijan käytössä. Koulutuksen keskittäminen nykyistä vähempiin toimipaikkoihin tehostaa ja monipuolistaa toimintaa, mahdollistaa tilojen joustavaa käyttöä ja vähentää investointi- ja käyttökustannuksia.

Edellä kuvatun hankkeen lisäksi talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2022–2030 sisältää Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen uudishanke tilankäytön suunnitelman mukaisesti.

Uudet palvelutilat tukevat opiskelijoiden arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset Stadin ammatti- ja aikuisopiston toiminnalle ja vastaavat kaupunkitasoisiin palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun on osallistettu henkilöstöä ja tullaan osallistamaan jatkossakin henkilöstöä ja opiskelijoita. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden ja asukaskäytön lisäämisen alueella.

Tilat edistävät ammatillisen koulutuksen reformin ja tutkinnon perusteiden toteuttamista

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa annetaan usean alan ammatillista koulutusta kaupunkitasoisesti. Ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillisten perustutkintojen, ammatti-ja erikoisammattitutkintojen lisäksi mm. oppisopimuskoulutus sekä valmentava koulutus. Jatkuva opiskelijaksi hakeutuminen ja yksilöllinen opinnoissa eteneminen edellyttävät uudenlaista pedagogista mallia, joka perustuu suurempiin oppimisyhteisöihin, joista vastaa opettajatiimi.

Pedagogisen toimintamallin mukaisia laaja-alaisia opiskelupolkuja tuetaan tilojen sijoittelulla. Tilat mahdollistavat eri toimijoiden yhteistyön tukemalla oppijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja, sekä tarjoamalla yrittäjämäisen tavan kasvaa ammattiin.

Hankkeessa toteutetaan ammatillisen koulutuksen pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat opiskelijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Joustavat tilaratkaisut mahdollistavat tieto-ja taitopajojen toimimisen aktiivisena osana ympäristöä sekä kampus- ja yritysyhteistyötä. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten suunnitteluohjeiden mukaan

Piha-alueiden opiskeluympäristöt tehdään turvallisiksi ja helposti valvottavaksi. Ulko-oleskelualue suunnitellaan tukemaan ryhmäkäyttäytymistä, yhteisöllisyyttä ja edistämään liikunnallisuutta. Henkilökuntaa ja opiskelijoita osallistetaan pihan suunnitteluun.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudishankkeen tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Uudishanke toteutetaan elinkaarihankkeena niin että, hankkeen palveluntoteuttaja vastaa sekä kampuksen suunnittelusta, rakentamisesta että ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Elinkaarihankkeessa palveluntuottaja vastaa kohteen käytettävyysvaatimusten täyttymisestä 20 vuoden palvelujakson ajan sekä sovitusta luovutuskunnosta sopimusjakson päätteeksi. Hanke toteutetaan joko yhtiömuotoisesti tai Helsingin kaupungin omistukseen. Elinkaarimallilla haetaan uudenlaisia tapoja rakennusten sujuvaan ja vastuulliseen ylläpitoon

Lopullinen vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Sisäisen vuokran malli tullaan uudistamaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudishankkeen tilat ovat laajuudeltaan 29 970 hym². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 31,97 euroa/m²/kk eli noin 15 107 743 euroa/vuosi. Neliövuokran perusteena on 39 380 htm². Kohteen vaatimat esirakennustyöt toteutetaan erillishankkeena, eivätkä nämä erillishankkeen kustannukset sisälly sisäiseen tilavuokraan.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin varataan alustavasti 12 300 000 euroa, josta tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia noin 300 000 euroa. Muuttokustannusarvio on noin 546 000 euroa. Siivouskustannukset sisältyvät vuokraan. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 20 500 000 euroa/vuosi.

Väistötilat tarvitaan Holkkitie 5 toiminnan osalta. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää väistötilaratkaisun lopullisia kustannuksia ja esittää väistötilaratkaisun kustannusvaikutukset hankesuunnitelmassa.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Henkilökunta osallistuu käyttäjäkokouksissa rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Julia Pettersson Hakava, johtava arkkitehti, puhelin: 310 26884

julia.petterssonhakava(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadin AO Roihupellon kampus tarveselvityslomake

2

Stadin AO Roihupellon kampus tilaohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566