Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/25

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 251

Oikaisuvaatimus koskien tiimivastaavan valintaa

HEL 2021-006571 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen Sakarinmäen peruskoulun rehtorin tekemästä päätöksestä koskien tiimivastaavan valintaa, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Rehtorin päätös

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt 28.5.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Sakarinmäen peruskoulun rehtorin päätöksestä, jossa tiimivastaavan tehtävään on otettu **********

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöstä oikaistavaksi koulutuksen ja alakohtaisen työkokemuksen perusteella. Oikaisuvaatimuksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on ylempi korkeakoulututkinto ja huomattavasti enemmän alakohtaista työkokemusta, kuin tehtävään valitulla. Tehtävään valitulla on alempi korkeakoulututkinto.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Tiimivastaavan tehtävä on ollut julkisesti haettavana kaupungin rekrytointijärjestelmässä ajalla 10.5-24.5.2021, sekä muissa kaupungin rekrytointikanavissa.

Työsuhteeseen ottamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa. Oikaisuvaatimuksena voidaan tutkia työsuhteeseen ottamisen osalta esim., onko päätöksen tehnyt toimivaltainen viranomainen tai onko tapahtunut menettelyvirhe tai jokin muu laillisuusvirhe.

Esittelijä toteaa, että rehtori on ollut toimivaltainen ottamaan tiimivastaavan. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty, että päätöksentekijä olisi ylittänyt toimivaltansa. Työsuhteeseen ottamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan yleisessä alioikeudessa.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Rehtorin päätös

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566