Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 250

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Kansantie 1 sijoittuvan Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2021-006714 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 4.6.2021 päivätystä Metsolan ala-asteen koulun hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisääteisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. Tiloja kehitettäessä on varmistettava, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Lautakunta muistuttaa, että koska Metsolan ala-asteen koulun uudisrakennus sijoittuu Solakallion koulun tontille, Solakallion koulun pysyvää rakennusta varten on etsittävä alueelta korvaava tontti, minkä seikan lautakunta toi esille tarveselvityspäätöksessään

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma_Metsolan ala-aste 4.6.2021

2

Metsolan_aa_ työsuojelun lausunto_260521

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Metsolan ala-asteen hankesuunnitelmasta 4.6.2021. Kohde sijaitsee osoitteessa Kansantie 1, Itä-Pakilan kaupunginosassa.

Metsolan ala-asteen koulussa on noin 360 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulun oppilasmäärä ei kasva hankkeen myötä. Uudishankkeessa koulun toiminta keskitetään yhteen toimipaikkaan. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.

Suunnitellut tilat Kansantie 1:ssa suunnitellaan otettavan käyttöön kalustettuna tammikuussa 2023. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 26.5.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla edistetään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten ja nuorten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat sekä oppijoiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat koulun käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja oppilaita osallistetaan pihan suunnitteluun.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilaratkaisuissa huomioidaan, että koulussa on riittävästi rauhallisia luokkatiloja.

Koulu toimii nykyisissä tiloissa hankkeen valmistumiseen saakka

 Koulu toimii nykyisissä tiloissa hankkeen valmistumiseen saakka. Osa nykyisistä  tiloista on väistö- ja väliaikaisia tiloja, joiden kustannukset on jyvitetty tulevan uudishankkeen vuokraan.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 65 592 euroa/kk eli 787 106 euroa vuodessa (21,31 euroa/m²/kk). Neliövuokran perusteena on 3078 htm². Tilat vuokrataan 20 vuodeksi. Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Metsolan ala-asteen koulun käytössä olevien tilojen vuokra on nykyään yhteensä noin 949 900 euroa vuodessa. Toteutettava hanke vähentää vuokrakustannuksia noin 162 000 euroa vuodessa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin, joita ovat muun muassa irtokalustehankinnat, varataan 305 000 euroa. Kovien käsitöiden laitehankintojen kustannuksiin varataan 150 000 euroa. Tietohallinnon hankintoihin varataan 50 000 euroa, muuttokustannuksiin 47 400 euroa ja siivouskustannuksiin noin 81 900 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 25.5.2021 Metsolan ala-asteen uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hankesuunnitelma perustuu suunnittelusta ja toteutuksesta järjestettyyn kaksivaiheiseen tarjouskilpailuun. Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja liikennesuunnittelun edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Koulun edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Oppijoita osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma_Metsolan ala-aste 4.6.2021

2

Metsolan_aa_ työsuojelun lausunto_260521

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunkiympäristön toimiala

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566