Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran täyttäminen, alue 5.2

HEL 2021-006687 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkaan (vakanssi 025892) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.10.2021 lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Paavali Pipatti, joka poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön virka tulee avoimeksi 1.10.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 18.4.2021. Virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 16.04.–03.05.2021 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön tehtävänä on vastata koillisen varhaiskasvatusalueen 5.2 sekä kaupunkitasoisen varhaiskasvatuksen asiakasohjausyksikön johtamisesta.

Koillinen varhaiskasvatusalue 5.2 on osa koillista suurpiiriä. Asiakkaita varhaiskasvatusalueella on noin 2 000. Alueella toimii yhdeksän päiväkodin johtajaa sekä kaksi perhepäivähoidon ohjaajaa ja kaksi johtavaa leikkipuisto-ohjaajaa.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi edellytetään suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä varhaiskasvatuksen sisällön ja lainsäädännön tuntemusta.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: "Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö johtaa alueen varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Vastaa alueensa pedagogiikan, palveluverkon, talouden, asiakkuuksien sekä turvallisuuden johtamisesta ja toimii alueen varhaiskasvatusyksiköiden sekä asiakasohjausyksikön johtajien esihenkilönä.

Lisäksi vastaat varhaiskasvatuksen asiakasohjauksen toteutumisesta kaupunkitasolla. Toiminta on keskitetty alueellasi toimivaan asiakasohjausyksikköön, jossa annetaan asiakasohjausta ja tehdään päätökset kaikista varhaiskasvatuksen asiakkaiden sijoituksista.

Teemme johtamistyötä yhdessä. Työn perustana on Helsingin strategia, tavoitteet, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat sekä toimintaa ohjaavat lait ja asiakirjat. Kaupunkitasoisesti osallistut vahvasti varhaiskasvatuspalvelun kehittämiseen ja vastaat osaltasi valmisteluprosesseista. Olet jäsenenä varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. Teet aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden ja verkostojen kanssa."

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa, 3.5.2021 mennessä, hakemuksen jätti 19 hakijaa, joista yksi hakija perui hakemuksensa. Liitteenä on hakijayhteenveto. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 10 hakijaa: ********** **********

Videohaastattelun jälkeen yksi hakija perui hakemuksensa.

Hakemusten ja videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: ********** **********

Haastattelun jälkeen hakijat ********** ********** kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa muiden hakijoiden edelle nousivat ********** **********

Heidät haastateltiin uudelleen 1.6.2021. Hakijoita haastattelivat apulaispormestari ********** kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja ********** varhaiskasvatusjohtaja ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että varhaiskasvatuksen aluepäällikön virkaan valitaan **********

**********

**********

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Riikka Heloma, hr-asiantuntija, puhelin: 310 42704

riikka.heloma(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijalista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566