Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 246

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteessa Riihitie 9 sijaitsevan päiväkoti Elkan hankesuunnitelmasta

HEL 2021-005403 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 5.5.2021 päivätystä päiväkoti Elkan hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 2821U20138 Elka korvaava uudisrakennus

2

Hankesuunnitelman liitteet 1-7pieni

3

Lpk Elka työsuojelulausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti Elkan hankkeen hankesuunnitelmasta 5.5.2021. Kohde sijaitsee osoitteessa Riihitie 9, Munkkiniemen kaupunginosassa.

Kyseessä on uudisrakennus, joka korvaa nykyisen, huonossa kunnossa olevan ruotsinkielisen Daghemmet Elkan tilat sekä luo uusia päiväkotipaikkoja Munkkiniemen alueen kasvavaan tarpeeseen. Uudishanke korvaa nykyisen ruotsinkielisen lpk Elkan 85 tilapaikkaa, sekä ryhmäperhepäiväkodit Storstugan ja Svanen joissa on yhteensä noin 16 tilapaikkaa. Ruotsinkielisiä uusia tilapaikkoja saadaan noin 10. Rakennukseen toteutetaan varhaiskasvatukselle uusia päiväkotitiloja noin 210 lapselle, joista 100 tilapaikkaa suomenkieliselle päiväkodille ja 110 tilapaikkaa ruotsinkieliselle päiväkodille. Suomenkielisiä uusia tilapaikkoja saadaan 58.

Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä ja siihen ei ole tullut muutoksia. 

Suunnitellut tilat Riihitie 9:ssa otetaan käyttöön kalustettuna tammikuussa 2024 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 17.3.2021. Liitteenä oleva työsuojelun lausunto huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla edistetään työelämässä ja tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista, vähennetään sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat päiväkodin käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa osallistetaan pihan suunnitteluun.

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on enintään 51 999 euroa/kk eli 623 986 euroa vuodessa (30,322 euroa/htm²/kk). Neliövuokran perusteena on 1 715 htm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Hankkeen nykyinen vuokra on 221 825 euroa vuodessa. Toteutettava hanke lisää vuokrakustannuksia 402 161 euroa vuodessa.

Väistötilojen vuokrakustannukset ovat 441 991 euroa vuodessa ja ne sisällytetään tulevan rakennettavan hankkeen kokonaisvuokraan.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 180 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 10 000 euroa, muuttokustannuksiin 27 312 euroa ja siivouskustannuksiin noin 42 336 euroa/vuosi.

Väistötilat

Uudisrakennus toteutetaan nykyisen päiväkodin paikalle, mikä edellyttää väistötilaratkaisua. Väistötilat sijoittuvat Laajalahdentie 21a sijaitsevaan paviljonkiin. Väistötilatarve 6/2022 – 12/2023.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 20.10.2020 osoitteeseen Riihitie 9 rakennettavien uudisrakennuksen tarveselvityksen.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunnitelman tavoitteisiin. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen.

Oppijoita osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Seija Serovuo, suunnittelija, puhelin: 310 25897

seija.serovuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 2821U20138 Elka korvaava uudisrakennus

2

Hankesuunnitelman liitteet 1-7pieni

3

Lpk Elka työsuojelulausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 § 47

HEL 2021-005403 T 10 06 00

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle osoitteeseen Riihitie 9 toteutettavan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen 5.5.2021 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 2 100 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 960 000 euroa maaliskuun 2021 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

20.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Jonna Taegen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja

Kari Pudas

Lisätiedot

Jonna Taegen, projektinjohtaja, puhelin: +358 50 351 6992

Ext-Jonna.Taegen(a)hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566