Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Oikaisuvaatimukset Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden pienhankintaa koskevasta päätöksestä (Musamaailma Oy ja F-Musiikki Oy)

HEL 2020-011804 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti keskeyttää Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankintamenettelyn seuraavien hankinnan kohteiden osalta:

- Elektroakustinen kitara
- Alttometallofoni + kromaattinen osa ja Tenorimetallofoni + kromaattinen osa, yhteensopivat
- Lyhytkaulainen elektroakustinen basso
- Loota rumpusetti tai vastaava, pedaalilla

Hankinnan keskeyttämisestä johtuen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hylätä seuraavat Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön hankintapäätökseen 25.11.2020 (22 §) ”Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankinta” hankintapäätökseen kohdistetut oikaisuvaatimukset:

- Musamaailma Oy:n kohteeseen ”Elektroakustinen kitara” kohdistaman oikaisuvaatimusen.

F-Musiikki Oy:n kohteisiin ”Alttometallofoni + kromaattinen osa ja Tenorimetallofoni + kromaattinen osa, yhteensopivat”, ”Lyhytkaulainen elektroakustinen basso” sekä ”Loota rumpusetti tai vastaava, pedaalilla” kohdistaman oikaisuvaatimuksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 25.11.2020_F-Musiikki Oy

2

Oikaisuvaatimus 26.11.2020_Musamaailma Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Musamaailma Oy ja F-Musiikki Oy ovat kohdistaneet oikaisuvaatimukset seuraaviin Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankinnan kohteisiin:

- Elektroakustinen kitara
- Alttometallofoni + kromaattinen osa ja Tenorimetallofoni + kromaattinen osa, yhteensopivat
- Lyhytkaulainen elektroakustinen basso
- Loota rumpusetti tai vastaava, pedaalilla

Osapuolten toimittamien vastineiden ja oman selvityksensä johdosta toimiala katsoo, ettei se tarjouspyynnön perusteella voi tehdä päätöstä pienhankinnasta edellä mainittujen kohteiden osalta. Oikaisuvaatimuksen kohteina olevien tuotteiden osalta tarjouspyynnön vaatimuksia ei ollut määritelty riittävän täsmällisesti, jotta tarjousvertailu olisi ollut mahdollista toteuttaa. Muiden Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankinnan kohteiden osalta tarjousvertailu ja hankinta on voitu toteuttaa suunnitellusti.

Pienhankinnan tarjouspyynnön epäselvyydestä johtuen toimiala ei ole voinut kilpailutuksessa suorittaa vertailua vastaanotettujen tarjousten perusteella. Hankintalain (2016/1397) 3 §:n yleiset periaatteet edellyttävät lisäksi, että hankintayksikkö kohtelee pienhankintojen hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 25.11.2020_F-Musiikki Oy

2

Oikaisuvaatimus 26.11.2020_Musamaailma Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 25.11.2020 § 22

HEL 2020-011804 T 02 08 01 00

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineet hankitaan seuraavilta toimittajilta tarjousvertailun perusteella:

F-Musiikki,  9740 eur
Musamaailma Oy,  606,4 eur
Musiikki Silfverberg Oy,  10341,56 eur

Lisäksi hankintapäällikkö päätti hylätä Musamaailman tarjoaman elektroakustisen kitaran tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan kokonaisarvo on 20 687,96 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin puitesopimukseen "Soittimien
ja musiikkivälineiden hankinta 2017-2021" Sopimustunniste H117-16.
Hankinnasta on lähetetty 28.10.2020 tarjouspyyntö puitejärjestelyyn kuuluville toimittajille. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.11.2020. Lisätietokysymykset tuli lähettää 6.11.2020 mennessä ja niihin vastattiin 6.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjoajalta yhteensä 3 tarjousta, F-musiikki, Musiikki Silfverberg ja Musamaailma Oy.

Musamaailman tarjoama elektroakustinen kitara ei täyttänyt asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjottavan kitaran otelauta on ruusupuuta. Musamaailman tarjoaman kitaran otelauta ei hankintayksikön tekemien selvitysten perusteella ole ruusupuuta vaan viilua/vaneria. Musiikki Silfverbergin tarjoaman elektroakustisen kitaran otelauta on ruusupuuta ja täytti tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Tuotteiden vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tilausten tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen tehtävillä tilauksilla. Tilaukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on n. 20 687,96 euroa. Tilaaja ei sitoudu ennalta mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566