Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 233

API-kehitysresurssin sekä tuki- ja ylläpitopalvelujen hankinta

HEL 2021-006058 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia API-kehitysresursseja sekä tuki- ja ylläpitopalveluita HiQ Finland Oy:ltä.

Hankinnan arvo on neljälle vuodelle enintään 1 500 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Samalla lautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintapäätökseen liittyvän hankintasopimuksen ja hankintaan perustuvat tilaukset.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Jarno Koppala, ICT-arkkitehti, puhelin: 31031418

jarno.koppala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinnan taustaa

Ohjelmointirajapinta (engl. Application programming interface, API) on määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään.

Kaupungilla on valtava määrä API-toteutuksia ja tulevaisuudessa niiden määrä kasvaa. Jotta API-kokonaisuutta voidaan johtaa hallitusti, on yhdessä toimialojen ja kanslian kanssa luotu kaupunkiyhteinen API-hallintamalli. Sen tarkoitus on tuoda API-linjaukset osaksi käytännön toimintaa, yhtenäistää kaupungin toimintatapoja ja saada API:t paremman näkyvyyden ja mittauksen piiriin. Digipalvelujen kehittäminen ja tiedon tehokkaampi hyödyntäminen tulevat siis jatkossa perustumaan kaupungilla API-ohjelmointirajapintojen käyttöön. Myös tiedonhallintalaki velvoittaa kaupunkia jakamaan tietoja rajapintojen kautta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on käytössä FRENDS API- ja integraatioratkaisu. FRENDS-ratkaisu on kilpailutettu toimialan käyttöön keväällä 2019 (lautakunnan päätös 18.6.2019, dnro 2019-006175) ja ympäristöä on kehitetty aktiivisesti puolentoista vuoden ajan. Tällä hankinnalla jatketaan FRENDS API- ja integraatioratkaisun kehitystä ja ylläpitopalvelua.

Hankintamenettely

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on perustanut IT-palvelut (DPS) nimisen dynaamisen hankintajärjestelmän sähköiseen HILMA-ilmoituskanavaan 23.4.2021, ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026564. Ilmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) on 2018/S 247-569736.

Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti dynaamisen hankinta-järjestelmän sisäisenä kilpailutuksena. Tarjouspyyntö on julkaistu dynaamisessa hankintajärjestelmässä 23.4.2021, määräaika tarjousten jättämiselle oli 18.5.2021.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ja huomioitu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohje (kansliapäällikön päätös § 205, 12.10.2018).

Tarjoajan valinta

Tarjouspyyntöön saatiin yksi tarjous, tarjouksen jätti HiQ Finland Oy. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, joten tarjous päätettiin hyväksyä.

Tarjouspyynnössä hankinnan vuosittaiseksi laajuudeksi on arvioitu noin 250–1 000 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio). Lisäksi hankintaan sisältyy optiomahdollisuus lisähankinnoista, jonka laajuudeksi on arvioitu noin 0–1000 henkilötyöpäivää (=sitoumukseton arvio).

Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeutuessaan ja tarjouspyyntöön vastatessaan tarjoaja on osoittanut täyttävänsä tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää omalla toimialallaan hankinnoista tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää arvonlisäverottomalta arvoltaan 500 000 euroa ylittävistä hankinnoista (HEL 2018-012438, 18.12.2018 § 278).

Keskeisimmät sovelletut säännökset

Hallintolaki (434/2003): 43 §, 44 § ja 45 §.

Hankintalaki (1397/2016): 30 §, 33 §, 49 §, 52 §, 58 - 60 §:t, 62 §, 71 §, 74 §, 79 §, 83 §, 85 - 87 §:t, 93 §, 123 § ja 130 §.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Julle Keihänen, ICT-hankintalakimies, puhelin: 310 89498

julle.keihanen(a)hel.fi

Jarno Koppala, ICT-arkkitehti, puhelin: 31031418

jarno.koppala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566