Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 228

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

        04.06.2021 § 78 Osallistuminen tutkimukseen ja kustannuksiin, OECD Social and Emotional Skills 2021-2023

        07.06.2021 § 79 Valtion erityisavustuksen kohdentaminen tehostetun ohjauksen koordinaattoreiden palkkaamiseen työelämäpainotteisen perusopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022

        07.06.2021 § 80 Hankerahoitus, yleissivistävä koulutus, Erasmus+ Avaintoimi 2 -hankkeet 2021; osallistuminen rahoitushakuun

        09.06.2021 § 81 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön muuttaminen

        10.06.2021 § 82 Opetushallituksen valtionavustus kouluille kerhotoiminnan kehittämiseen 2.8.2021 - 31.12.2022

Perusopetusjohtaja

        03.06.2021 § 73 Ansökan om bidrag från Minerva Hem och Skola r.f, Minervaskolan

        11.6.2021 § 76 Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista maahanmuuton kuntakorvauksien hakemisessa, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Direktören för svenska servicehelheten

        02.06.2021 § 61 FAMILJEDAGVÅRD FÖR UTSOCKNES BARN; ERSÄTTNING SOM TAS UT AV BARNETS HEMKOMMUN

        02.06.2021 §  62 DAGHEMSVÅRD FÖR UTSOCKNES BARN; ERSÄTTNING SOM TAS UT AV BARNETS HEMKOMMUN

Varhaiskasvatusjohtaja

        02.06.2021 § 70 ULKOKUNTALAISTEN LASTEN PERHEPÄIVÄHOIDOSTA LAPSEN KOTIKUNNALTA PERITTÄVÄ KORVAUS

        02.06.2021 § 71 ULKOKUNTALAISTEN LASTEN PÄIVÄKOTIHOIDOSTA LAPSEN KOTIKUNNALTA PERITTÄVÄ KORVAUS

        09.06.2021 § 73 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Nestori, työavain KASKO 02-590-21

        09.06.2021§ 74 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Kontula-Kurki, työavain KASKO-02-1611-20

        09.06.2021 § 75 Päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoidon varakotien toiminta-ajat kesällä 2021

        09.06.2021 § 76 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Pikku-Veräjä-Veräjämäki, KASKO 02-592-21

        14.06.2021 § 77 Hoitopaikkojen lisääminen varhaiskasvatus ja esiopetusalueelle 7.1 osoitteeseen Sinivuokonpolku 9

        14.06.2021 § 78 Hoitopaikkojen lisääminen varhaiskasvatus ja esiopetusalueelle 7.1 osoitteeseen Arhotie 17

        14.06.2021 § 80 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämispaikkamuutokset 11.8.2021 alkaen, suomenkielinen perusopetus

Hallintojohtaja

        04.06.2021 § 13 Päätös päiväkoti Hopealaakson ja daghemmet Silverdalen irtokaluste-hankinnasta

        04.06.2021 § 14 Maatullin ala-asteen väistötilojen esitystekniikan hankinta

        04.06.2021 § 15 Aleksis Kiven peruskoulun esitystekniikan hankinta

        04.06.2021 § 16 Vuosaaren lukion esitystekniikan hankinta

Ict-kehityspäällikkö

        10.06.2021 § 2 Eräiden koulujen esitystekniikan hankinta

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566