Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvitys

HEL 2021-005268 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä vuokrahankkeena osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvityksen (liite 1) edellytyksellä, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto esitti tilatarpeen ruotsinkieliselle toiminnalle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset  tilojen kehittämisessä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1

Osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suunniteltu päiväkotirakennus sijaitsee Läntisessä suurpiirissä, Pitäjänmäen peruspiirissä, Pitäjänmäen yritysalueen osa-alueella ja se vastaa alueen suomenkieliseen sekä ruotsinkieliseen lähipalvelutarpeeseen.

Korvaavaan uudisrakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 224 lapselle, joista 63 paikkaa toteutetaan ruotsinkieliselle ja 161 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. Suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta opinpolku jatkuu tällä hetkellä Strömbergin ala-asteelle ja ruotsinkielisestä Hoplaxskolaniin.

Uudishanke korvaa nykyisen 37 paikkaisen ruotsinkielisen Daghemmet Sockenstuganin tilat. Lisäksi hanke korvaa väliaikaisen päiväkoti Kangaspellon tilat, 80 paikkaa ja päiväkoti Ruusun 42 paikkaa väliaikaisissa lisätiloissa.

Ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle saadaan uudishankkeessa uusia tilapaikkoja 26 ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen tilapaikat lisääntyvät noin 40 tilapaikalla.

Uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna tammikuuhun 2024 mennessä.

Tämä tilatarve tullaan vielä esittelemään kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle 22.6.2021.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.

Pitäjänmäen yritysaluetta täydennys rakennetaan ja varhaiskasvatusikäisten lasten määrä alueella kasvaa noin 160 lapsella vuoteen 2035 mennessä. Hanke sijaitsee Pitäjänmäen ja Munkkivuoren peruspiirien rajalla ja on helposti saavutettavissa.

Koko laajan Läntisen suurpiirin varhaiskasvatusalueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrä pysyy ennustekaudella 2020-2035 kutakuinkin tasaisena.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa Daghemmet Sockenstugan palvelualueita ovat Haagan ja Pitäjänmäen alueet. Nykyinen ruotsinkielinen päiväkoti toimii epätarkoituksenmukaisissa ja peruskorjauksen tarpeessa olevissa tiloissa. Nykyiset tilat asettavat rajoitteita varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseen.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset päiväkodin toiminnalle ja vastaavat alueen palvelutarpeisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, joissa pedagogisesti monipuoliset sekä joustavat tilat edistävät toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.

Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Tilat ovat laajuudeltaan 2 396 brm². Alustava kustannusarvio on 11,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 35,91 euroa/m²/kk eli noin 772 209 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet ja siihen varataan noin 200 000 euroa. Luku ei sisällä tietohallinnon käynnistämiskustannuksia, joka on noin 7 000 euroa. Arvio muuttokustannuksista on noin 30 000 euroa. Vuosittaiset toiminnankustannukset ovat noin 2 500 000 euroa/vuosi.

Luovuttavien tilojen vuokrakustannukset vuositasolla ovat noin 300 000 euroa.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Päiväkodin henkilökunta osallistetaan rakennuksen suunnitteluun hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida lasten ja henkilökunnan näkemykset tilojen kehittämisessä aluepäälliköiden ja asiantuntijaopettajien avulla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä, jos kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on tehnyt ehdotuksen ruotsinkielisen palvelun tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1

Osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettavan päiväkodin tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566