Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 237

Toimivallan siirtäminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimialajohtajalle poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

HEL 2021-006324 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että toimialajohtaja päättää perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä eduskunnalle annetun hallituksen esityksen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 93/2021) perusteella säädettävän lain voimassaolon ajan.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että päätös on ehdollinen ja päätöksen voimaan tulo edellyttää, että hallituksen esityksen perusteella säädettävä laki tulee voimaan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Perusopetuslakia on esitetty muutettavaksi (HE 93/2021) lisäämällä siihen 20 a §, joka on väliaikaisesti voimassa 1.8.2021–31.7.2022. Hallituksen esitys on oheismateriaalissa.

Perusopetuslain väliaikaisella muutoksella mahdollistetaan, että opetuksen järjestäjä voi päätöksellään siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Mikäli opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, niin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena, etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttämätöntä. Päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Opetuksen järjestäjän päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä voi koskea esimerkiksi yksittäistä koulua tai kaikkia opetuksen järjestäjän kouluja tai toimipisteitä.

Perusopetuslain 20 a §:ää koskeva väliaikainen muutos on voimassa 1.1.2021–31.7.2021. Nyt annetulla hallituksen esityksellä on tarkoitus säätää vastaava väliaikainen laki voimaan ajaksi 1.8.2021–31.7.2022. Asian käsittely on vireillä Eduskunnassa.

Aikaisemmat päätökset

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa 11.8.2020 (§ 171) siten, että toimialajohtaja päättää ajalla 1.8.2020–31.12.2020 perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa 15.12.2020 (§ 298) siten, että toimialajohtaja päättää ajalla 1.1.2021–31.7.2021 perusopetuslain 20 a § mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättäminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta opetuksen järjestäjänä päättää poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä, ellei toimivaltaa ole delegoitu viranhaltijalle. Esityksessä esitetään, että päätöksen osalta toimivalta siirretään toimialajohtajalle.

Mikäli syntyy tarve siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, niin on tarkoituksenmukaista, että päätös voidaan tehdä tarvittaessa joustavasti ja viipymättä. Lautakunta kokoontuu noin kolmen viikon välein ja päätös on voimassa enintään kuukauden kerrallaan. Mikäli toimivaltaa ei delegoida, voisi se edellyttää, että lautakunnan tulisi tarvittaessa kokoontua ylimääräisiin kokouksiin tämän asian osalta.

Toimivallan siirtäminen yhdelle viranhaltijalle eli toimialajohtajalle turvaa, että mahdolliset päätökset tehdään toimialalla viipymättä, yhdenmukaisesti ja koordinoidusti.

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetyistä tehtävistä sekä kunnalle säädetyistä varhaiskasvatuksen valvontatehtävistä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566