Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 248

Osoitteessa Jakomäentie 10 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Simpukan lakkauttaminen 1.8.2021 lukien

HEL 2021-005798 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa varhaiskasvatus ja esiopetusalueella 5.2 (Puistola- Jakomäki-Suutarila) sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Simpukan toiminnan osoitteessa Jakomäentie 10 A, 00770 Helsinki, 1.8.2021 lukien.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 31042542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ryhmäperhepäiväkoti Simpukka sijaitsee Jakomäessä Helsingin kaupunginasunnot Oy:n kohteessa osoitteessa Jakomäentie 10 A. Tiedossa on ollut vuodesta 2018 lähtien, että kiinteistöön, jossa ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee, on tulossa laaja perusparannus. Kaupunkiympäristön toimialalta toukokuussa 2020 saadun tiedon mukaan perusparannuksen arvioitiin alkavan vuodenvaihteessa 2021/2022. Aikataulu on tarkentunut ja perusparannus on käynnistymässä keväällä 2022.

Ryhmäperhepäiväkodin toimintaan tieto kiinteistöön tulevasta perusparannuksesta on vaikuttanut siten , että asiakasperheet ovat hakeneet uusia paikkoja jo elokuusta 2021 lukien. Myös henkilökunta on hakenut uusia tehtäviä.

Jakomäkeen on valmistunut syksyllä 2020 uusi palvelurakennus, jossa on koulu, päiväkoti, leikkipuisto ja nuorisotilat. Päiväkoti Kankarepuistossa on paikkoja 210, joista uusia paikkoja on 70. Lisäksi Jakomäen alueen asukkaita palvelee päiväkoti Suurmetsän 67 paikkaa ja päiväkoti Alppikylän 132 paikkaa. Varhaiskasvatusalueella on kolme ryhmäperhepäiväkotia.

Palveluverkkotarkastelun yhteydessä on päädytty esittämään ryhmäperhepäiväkoti Simpukan toiminnan lakkauttamista ja tiloista luopumista 1.8.2021 lukien. Syksyllä 2020 valmistuneet uudet paikat mahdollistavat palvelujen järjestämisen alueella. Ryhmäperhepäiväkoti Simpukassa on tällä hetkellä hoidossa 10 lasta. Ryhmäperhepäiväkoti Simpukan asiakasperheille on järjestynyt uusi toiveiden mukainen paikka elokuusta 2021 lähtien. Ryhmäperhepäiväkodin henkilökunta on sijoittunut toiveensa mukaan varhaiskasvatuksen muihin tehtäviin.

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoidon esimiehen kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toiminnan lakkauttamista on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti ryhmäperhepäivähoitajien kanssa.

Lasten vanhemmille on kerrottu ryhmäperhepäiväkodin tilanteesta ja taloyhtiön remonttisuunnitelmista vuodesta 2018 lähtien. Lakkautussuunnitelmasta on tiedotettu perheitä toukokuussa 2021.Tiloista luopumisesta on keskusteltu myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Ryhmäperhepäiväkoti Simpukan tilat ovat laajuudeltaan 168 m². Vuokrakustannukset ovat vuositasolla noin 18 800 euroa.

Vaikutusten arviointi

Hoitopaikkojen osoittaminen perheiden toivomusten mukaan on ollut mahdollista, kun toiminnanmuutos tehdään uuden toimintakauden alussa. Uusi hoitopaikka on voitu tarjota lähipalveluna.

Toimivalta

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §).

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 31042542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566