Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 232

Osoitteeseen Lohikäärmeenpolku 5 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2021-006874 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Lohikäärmeenpolku 5 toteutettavien Helsingin aikuislukion järjestämän aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Aikuisten perusopetus, tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oppivelvollisuuden laajentaminen kaikkiin alle 18-vuotiaisiin tarkoittaa Helsingin aikuislukion järjestämän aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärän nousua arviolta noin 65 opiskelijalla. Lisätilaa päiväopetukseen tarvitaan myös aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen opetukseen noin 40 opiskelijalle. Lisäksi Helsingin aikuislukio joutuu luopumaan syksyllä 2021 päiväkäytön tiloista osoitteissa Lehtikuusentie 4 ja Kajaaninlinnantie 10. Osoitteessa Lehtikuusentie 4 sijaitsevat tilat ovat Kallion lukion väistötiloja ja tiloista luovutaan Kallion lukion perusparannushankkeen valmistuessa vuoden 2021 lopussa. Helsingin kielilukion tilat osoitteessa Kajaaninlinnantie 10 tarvitaan kokonaisuudessaan lukion käyttöön opiskelijamäärän kasvaessa. Tiloissa on toiminut yhteensä 145 aikuislukion päiväopiskelijaa. Helsingin aikuislukion iltatoimipisteet sijaitsevat Mäkelänrinteen lukion tiloissa osoitteessa Mäkelänkatu 47 ja Helsingin kielilukion tiloissa osoitteessa Kajaaninlinnantie 10. Lisätilaa päiväopetukseen tarvitaan yhteensä noin 250 opiskelijalle.

Aikuisten perusopetuksen päiväopetukseen osallistuu syksyllä 2021 entistä enemmän pääasiassa 17-vuotiaita nuoria, jotka siirtyvät aikuisten perusopetukseen suoraan peruskoulusta. Suuri osa näistä nuorista asuu Itä-Helsingissä. Toiminnan sijoittaminen nuorille tuttuun ympäristöön Vuosaareen edistää nuorten osallistumista aikuisten perusopetukseen ja mahdollistaa ruokailun järjestämisen Vuosaaren lukion tiloissa osoitteessa Mosaiikkiraitti 2b. Aikuisten perusopetuksen ja lukutaitovaiheen opetuksen järjestäminen päiväaikaan edistää perheiden hyvinvointia ja opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua toimintaan sekä valmistaa heitä jatko-opiskeluihin. Osoitteeseen Lohikäärmeenpolku 5 toteutettavat lisätilat otetaan käyttöön kalustettuina elokuuhun 2021 mennessä.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.

Oppivelvollisuuden laajentumisen seurauksena aikuisten perusopetuksen tarvitaan oma keskus, jolle etsitään pysyvät tilat väliaikaisten lisätilojen vuokra-aikana eli syksyyn 2022 mennessä. Keskuksen toiminta ja sijainti järjestetään opiskelijoiden siirtymiä eri opinpolun nivelvaiheiden yli tukevalla tavalla. Tiloihin tullaan sijoittamaan Nuorten suunta -ryhmiä sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kuten lukutaitovaiheen ja suomen kielen alkeisopetusvaiheen opetusta. Opiskeluun osallistumisen edistämiseksi tulee opetuksen tapahtua päiväaikana.

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Tilat on suunniteltu Puistopolun peruskoulun yläkoulun väistötiloiksi. Pohjavedenkatu 3:n muutos- ja laajennushankkeen päätyttyä tilat ovat vapautuneet lisätilakäyttöön. Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset toiminnalle. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Tilat edistävät aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Tilat mahdollistavat aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Aikuisten perusopetuksen tilat ovat laajuudeltaan 1 158 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 21,6 euroa/m²/kk eli noin 300 000 euroa/vuosi. Tilat vuokrataan vuodeksi ja vuokrasopimusta on voidaan jatkaa kahdella vuodella pysyvän ratkaisun löytymisen niin edellyttäessä.

Siivouskustannusarvio on noin 40 300 euroa/vuosi. Tilojen irtokalustaminen toteutetaan kierrättämällä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kalusteita. Tieto- ja viestintäteknologian kustannuksiin varataan tässä hankkeessa noin 25 000 euroa. Muuttokustannukset ovat noin 15 000 euroa. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 620 000 euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Aikuisten perusopetus, tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566