Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 236

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten kesäajan lomatoiminnan asiakasmaksut ja maksuhuojennukset

HEL 2021-006183 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että kehitysvammaisten ja autististen koululaisten iltapäivätoiminnan lukuvuosikohtainen asiakasmaksu ja maksuhuojennusperiaatteet suomen- ja ruotsinkielisessä toiminnassa laajennetaan koskemaan kesä- ja heinäkuun lomatoimintaa. Elokuulta ei peritä lomatoiminnasta erillistä asiakasmaksua.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 28.11.2017 § 22, että kehitysvammaisten ja autististen koululaisten osalta vuosittain päätettävät iltapäivätoiminnan päätökset tullaan keväästä 2018 lähtien myöntämään toistaiseksi voimassa oleviksi iltapäivätoiminnan päätöksiksi vuosiluokan 9. päättymiseen asti. Samalla jaosto päätti, että mainitun päätöksen perusteella koululainen voi osallistua tarpeen mukaan kokopäiväisesti myös koulujen loma-aikojen ja kesäloma-ajan toimintaan.

Helsingin kaupunginhallituksen 23.5.2016 (§ 517) päätöksen mukaisesti perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausittainen asiakasmaksu on 1.1.2017 lukien 100 euroa/kk päivittäisestä klo 16.00 päättyvästä palvelusta tai 120 euroa/kk klo 17.00 päättyvästä palvelusta.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 17.3.2008 (§ 360) koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen periaatteista. Maksuhuojennusta haetaan joka vuosi ja syksyllä voi hakea koko lukuvuodeksi ja keväällä vain kevätkaudeksi.

Elokuussa on kehitysvammaisten ja autististen koululaisten perheille käytettävissä kaksi palvelua ja kahdet maksuhuojennuksen tulorajat. Kesäajan lomatoiminnassa on elokuussa voimassa lukuvuoden 2020-21 tulorajat ja elokuussa lukuvuoden 2021–22 iltapäivätoiminnassa 11.8. alkaen uudet tulorajat. Kesäajan lomatoimintaan osallistuvat 1.–2.lk oppilaat ja ne 3.lk ja vanhemmat oppilaat, joilla iltapäivätoiminta ei ole kirjattu osaksi koululaisten erityishuolto-ohjelmaan maksuttomana palveluna, hakevat erikseen kesä-elokuun osalta lomatoimintaan maksuhuojennusta. Kun iltapäivätoiminnan lukuvuosikohtainen asiakasmaksu ja maksuhuojennusperiaatteet laajennetaan koskemaan myös kesäajan lomatoimintaa, pystytään jatkossa vähentämään lukuvuoden aikana tehtävää päätösvalmistelua ja parantamaan asiakaspalvelua.

Vuonna 2021 kesäajan lomatoimintaa tarjotaan suomenkielisessä perusopetuksessa 8.6.–6.8.2021 ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa 8.6.–13.8.2021 välisenä aikana.

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsen näkökulmasta iltapäivätoiminnan ja kesäajan lomatoiminnan palvelutaso pysyy samana. Muutoksella helpotetaan perheiden arkea vähentämällä asiakasmaksuhuojennuksiin liittyvää erillistä hakua kesäajan lomatoiminnan osalta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luku § 1 mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566