Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/26

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 252

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2021-006455 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkää huoltajien ********** oikaisuvaatimuksen päiväkodinjohtajan 17.5.2021 (nro 2021/00000147 ) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan päätös 17.5.2021 (nro 2021/00000147) (liite 1).

Oikaisuvaatimus

Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan daghemmet Albertista 2.8.2021 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen (liite 2) lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta. Huoltajat toivovat, että lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka daghemmet Pärlanista.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Varhaiskasvatuspaikan järjestämisestä

Päiväkodinjohtajan selvityksen mukaan huoltajien lapselleen tekemässä hakemuksessa varhaiskasvatukseen, he toivoivat lapselleen paikkaa daghemmet Pärlanista. Päiväkodinjohtajan selvityksen mukaan daghemmet Pärlanissa oli elokuussa kymmenen vapaata paikkaa 0-2-vuotiaille lapsille. Hakijoita daghemmet Pärlaniin oli 14, joista kahdeksalla lapsella oli sisarus päiväkodissa. Kahdeksan lasta sai paikan daghemmet Pärlanista sisarusperusteella valintaperusteiden mukaisesti. Kahdelle lapselle myönnettiin paikka daghemmet Pärlanista, sillä heidän matka-aikansa päiväkotiin oli lyhyempi kuin ko. perheen. Varhaiskasvatuspaikan myöntämisperiaatteiden mukaan sisarusperusteen jälkeen ratkaisee varhaiskasvatuspaikan etäisyys kotoa lyhimmän matkan mukaan. Kun kaikki vapaat paikat daghemmet Pärlanissa oli täytetty, perheen asuinosoitteen mukainen lähin vapaa paikka oli daghemmet Albertissa. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapselle ei voitu tarjota paikkaa toivotusta päiväkodista, koska tähän päiväkotiin oli enemmän hakijoita kuin vapaita paikkoja. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta daghemmet Albertiin.

Lopuksi

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka lapsi ei saanutkaan paikkaa huoltajien toivomalla tavalla.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566