Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa

HEL 2021-002228 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Ville Jalovaara: Perhetalon ajatus perustuu toimintaan yhdessä paikassa, eikä nyt ehdotetulla tavalla kolmessa sijainnissa eripuolilla kaupunginosaa. Kyseessä tulee olla ”matalan kynnyksen” toimintaa, jossa ei tarvitse joka kerta selvittää, missä tänä päivänä ollaan. Kontulan alueella on työhön sopivia tiloja. Palautetaan asia valmisteluun ja tuodaan lautakunnalle esitys perhetalotoiminnan keskittämisestä yhteen paikkaan Kontulassa.

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Jalovaara Ville Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatkettava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Perhetalo Naapurin toiminnan jatkamisesta Kontulassa:

Helsingin kaupunki järjestää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, joka pitää sisällään leikkipuistotoimintaa ja kerhotoimintaa. Avoimen varhaiskasvatuksen toimipisteet, leikkipuistot ja perhetalot, ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikille lapsiperheille. Toiminta on maksutonta.

Leikkipuistojen ja perhetalojen toiminta on Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaista avointa varhaiskasvatusta. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Varhaiskasvatuslaissa (2018) avoin varhaiskasvatus on määritelty yhdeksi varhaiskasvatuksen toimintamuodoksi.

Perhetalo Naapuri on toiminut osoitteessa Naapurintie 14, päiväkoti Kontulan kanssa samassa kiinteistössä. Perhetalossa on järjestetty ohjattuja ryhmätoimintoja ja vertaistoimintaa lapsiperheille. Ohjatun toiminnan lisäksi tiloissa on voinut toimia ja leikkiä leikkiympäristössä omaehtoisesti. Avoimen varhaiskasvatuksen tiloissa, leikkipuistoissa ja perhetaloissa, on kotikeittiöissä mahdollista lämmittää ruokaa vauvoille ja leikki-ikäisillelapsille ja vanhemmat voivat laittaa kahvia/teetä. Perheiden käytettävissä on wc- ja vaipanvaihtoon pesutilat.

Perhetalo Naapurin tilasta luovuttiin 11.1.2021 lukien. Samassa kiinteistössä toimiva päiväkoti Kontula sai tilat uuden lapsiryhmän käyttöön. Varhaiskasvatusjohtaja hyväksyi 21 paikan lisäämisen varhaiskasvatusyksikkö Kontula - Kurki yhteyteen 11.1.2021 lukien. Lasten varhaiskasvatuspaikat saatiin näin järjestettyä lähelle kotia varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuudessa on suunnitelmana järjestää syystoimintakauden 2021 alusta avointa varhaiskasvatuksen toimintaa Kontulassa yhdistämällä leikkipuisto Lammen ja perhetalo Naapurin toiminta. Naapurin toiminta jatkuu lisäksi myös ohjattuna ryhmätoimintana Kontulan alueella.

Korona epidemian vuoksi Helsingin perhetalojen toiminta on ollut rajoitettua ja suljettuna 30.11.2020 alkaen. Suunnitelman mukaan, kun koronarajoitusten purkamisen jälkeen on mahdollista taas kokoontua, perhetalo Naapurin toiminnat jatkuvat leikkipuisto Lammessa, osoitteessa Leikkikuja 4, 00940 Helsinki. Leikkipuisto Lampi toimii samassa rakennuksessa päiväkoti Lammikon kanssa. Lisäksi toimintaa järjestetään Kontulassa Kidesäätiön tiloissa osoitteessa Kontulankaari 24 ja Kivenkolon asukastilassa, osoitteessa Kivikonkaari 11. Mikään perhetalon toiminta ei lakkaa osoitteen muutoksen vuoksi.

Kontulan alueella myös leikkipuisto Kiikku järjestää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Leikkipuistot ovat koronarajoitusten päätyttyä jälleen kuntalaisten ja alueen toimijoiden käytettävissä ilta -sekä viikonlopputoimintaan lapsiperheille. Kaikissa leikkipuistoissa on monipuoliset pihat ja ulkoleikkivälineet.

Perhetalon Naapurin käyttämä piha jää edelleen perheiden käyttöön. Pihassa voi käydä leikkimässä myös päiväkodin toiminta-aikana. Päiväkoti Kontula toivottaa perheet tervetulleiksi ulkoleikkeihin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää avoimen varhaiskasvatuksen ohjattua toimintaa tärkeänä Idän lapsiperheille. Perheiden toiveita ja ideoita toiminnan tarpeista kartoitetaan ja toimintaa suunnitellaan yhdessä alueen lapsiperheiden kanssa. Tiedotamme avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelusta ja toiminnasta leikkipuistojen ja perhetalojen verkkosivuilla www.hel.fi/leikkipuistot.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 15.6.2021 mennessä valtuutettu Ville Jalovaaran ja 8 muun allekirjoittaneen valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatketaan entiseen tapaan ja tarvittaessa perhetalotoiminnalle etsitään Kontulasta uudet tilat.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Hanna Linna, erityissuunnittelija, puhelin: 310 41259

hanna.linna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite 17.02.2021 Jalovaara Ville Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatkettava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566