Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

Esiopetuksessa olevien 6-vuotiaiden lasten loma-aikojen varhaiskasvatusmaksuun yhden maksuluokan lisäys 1.8.2021 lukien

HEL 2021-005891 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että 1.8.2021 lukien, että

 - Varhaiskasvatusmaksujen määräytymiseen lisätään yksi maksuluokka: esiopetus + varhaiskasvatus 20 tuntia viikossa (enintään 8 tuntia päivässä).

-  6-vuotiaiden, esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa (enintään 8 tuntia päivää kohti) olevien varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on koulujen lomien aikana 90 % kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Tällöin maksu koulujen loma-aikana on enintään 259 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esiopetusikäisten 6-vuotiaiden varhaiskasvatusmaksu määräytyy esiopetuksen toiminta-aikana määritellyn esiopetuksen lisäksi käytetyn täydentävän varhaiskasvatuksen mukaan (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016).

Helsingin kaupungin nykyisten päätösten mukaan 6-vuotiaasta esikouluikäisestä lapsesta, joka on esiopetuksen lisäksi enintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa, perittäisiin koulujen lomien aikoina 100 %:n maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta. Tämä johtuu siitä, ettei loma-aikoina ole esiopetusta ja varhaiskasvatuksen tuntimäärä nousee yli 20:n viikkotunnin. Päiväkohtainen tuntimäärä voi kuitenkin olla enintään 8 tuntia. Tästä johtuen olisi perusteltua, että kyseisten lasten asiakasmaksu olisi alhaisempi kuin kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa, jossa lapsi voi käyttää palvelua yli 8 tuntia päivässä. Toisaalta maksun tulee olla korkeampi kuin 5 - 7 tuntia kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten maksu (80 %).

Taloudelliset vaikutukset

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on vuonna 2015 syntyneitä noin 5 600 lasta. Arvioidut tulonmenetykset ovat korkeintaan vuositasolla noin 100 000 euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566