Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

Lastenkodinkatu 2 sijaitsevan ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tilojen muutostöistä aiheutuvien kustannusten noususta johtuva tiloista luopuminen 1.8.2021 alkaen

HEL 2021-006866 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tiloista luopumisen ja toiminnan lakkautuksen 1.8.2021 alkaen, koska tiloihin tarvittavat muutostyöt korottavat tilakustannukset yli kolminkertaisiksi nykyiseen verrattuna.

Luopuessaan tiloista 1.8. alkaen lautakunta edellyttää selvitettävän, ovatko tilat korjattavissa edullisemmin tulevia ryhmäperhepäiväkotitarpeita varten.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava:

"Luopuessaan tiloista 1.8. alkaen lautakunta edellyttää selvitettävän, ovatko tilat korjattavissa edullisemmin tulevia ryhmäperhepäiväkotitarpeita varten."

Kannattaja: Pia Kopra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään päätösehdotuksen loppuun seuraava: "Luopuessaan tiloista 1.8. alkaen lautakunta edellyttää selvitettävän, ovatko tilat korjattavissa edullisemmin tulevia ryhmäperhepäiväkotitarpeita varten."

Jaa-äänet: 6
Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Hannu Oskala

Ei-äänet: 6
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 6-6 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tiloista luopumisen ja toiminnan lakkautuksen 1.8.2021 alkaen, koska tiloihin tarvittavat muutostyöt korottavat tilakustannukset yli kolminkertaisiksi nykyiseen verrattuna.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 19.1.2021 hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoitti käymään pikaisesti neuvottelut kyseisessä osoitteessa tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä tilat omistavan taloyhtiön kanssa.

Kun tarvittavia muutostöitä on tarkennettu ja suunnittelua edistetty, aiemmin tammikuussa 2021 esitetyt arviot muutostyökustannuksista ovat kohonneet merkittävästi. Muutostöiden toteuttaminen korottaa ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokraa 16,50 eurosta m²/kk arviolta 51 euroon/m²/kk. Korkeiden vuokrakustannusten ja kaupungin toimitilastrategian linjausten perusteella on tarpeen arvioida uudelleen toiminnan lakkauttamista Lastenkodinkadun tiloissa.

Taustaa

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen on toiminut Kampinmalmin peruspiirissä, kaupungin ulkopuolisissa vuokratiloissa, osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki. Ryhmäperhepäiväkoti toiminta ei ole käyttötarkoituksena alkuperäisen rakennusluvan mukainen. Marraskuusta 2020 alkaen toiminta on järjestetty osoitteessa Livornonkatu 6.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen uuden rakennusluvan edellyttämät muutostyöt päiväkotitoiminnalle ovat tarkentuneet jatkosuunnittelussa kevään 2021 aikana. Aiemmin on ollut esillä koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen, uuden poistumistien toteuttaminen toisesta kerroksesta sekä vanhan varaston siirtäminen rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Päiväkotitoimintaa varten tiloihin on edellä mainittujen muutostöiden lisäksi toteutettava keittiötilaan erillinen käsienpesuallas viemäreineen, erillinen WC-tila, sekä kulunvalvonta lukituksineen.

Nämä varhaiskasvatustilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät muutostyöt ovat olleet esillä vuoden 2021 alussa, mutta niiden toteuttaminen ja muutosten kustannusvaikutukset koko laajuudessaan eivät ole olleet tiedossa, kun kustannuksia on alustavasti arvioitu. 

Muutostöistä taloyhtiön vastuulla on riittävän ilmanvaihdon toteuttaminen ja varaston siirtäminen.

Keväällä 2021 kaupunkiympäristön toimiala on alustavasti neuvotellut kiinteistöyhtiön kanssa korjausten toteuttamisesta, vuokrasopimuksen uusimisesta ja vuokrasopimuksen ehtojen tarkentamisesta.

Muutostöiden kustannukset

Vanhaan rakennukseen tehtävien muutostöiden tarve ja niiden toteuttaminen ovat osoittautuneet suunnittelun edetessä merkittävästi laajemmiksi kuin ennalta osattiin arvioida.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokranmaksupinta-ala on 117 m². Kaupunkiympäristön toimiala arvioi tammikuussa 2021, että ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tiloihin päiväkotikäyttöä varten toteutettavien muutostöiden kustannusarvio olisi noin 220 000 euroa. Tämän arvioitiin korottavan vuokraa aiemmasta 16,5 euroa/m²/kk noin 28,90 euroa/m²/kk 10 vuoden poistoajalla. Vuositasolla kustannusten kasvu olisi 23 300 eurosta noin 40 600 euroon. 

Toukokuun lopulla 2021 saadun tiedon mukaan muutostöiden kustannusarvio on noussut noin 380 000 euroon. Tämä tarkoittaa, että uusi vuokra tulisi olemaan noin 51 euroa/m²/kk 10 vuoden poistoajalla. Vuositasolla kustannukset olisivat 71 600 euroa.

Ryhmäperhepäiväkotien keskimääräinen vuokra koko kaupungissa on 12,8 euroa/m² ja eteläisen suurpiirin alueella 15,8 euroa/m².

Palvelun järjestäminen

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminta on järjestetty marraskuusta 2020 lähtien Livornonkatu 6 päiväkotitiloissa. Tällä hetkellä hoidossa olevia lapsia on 7.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisessa hoidossa oleville lapsille tarjotaan uusi hoitopaikka lähipalveluna alueen varhaiskasvatuksesta. Perheitä on tiedotettu, että kasvatus ja koulutuslautakunta käsittelee uudelleen ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkautusta kokouksessaan 15.6.2021.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §:n 1 mom. 3 kohta).

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566