Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

15.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Petrus Pennasen valtuustoaloitteesta koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemiseen

HEL 2021-004210 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon liitteenä olevasta valtuutettu Petrus Pennasen aloitteesta koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemisessa:

Kaupunginhallitus on 30.9.2019 erityislasten ja -perheiden palvelupolkujen selvittämistä ja palvelujen parantamista koskevassa päätöksessään todennut, että palveluja selkeytetään ja edistetään koordinoitua sektorirajat ylittävää palveluyhteistyötä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asiakaslähtöistä hoito- ja palvelupolkujen toimintatapaa kehitetään edelleen. Palvelujen hajanaisuus ja koordinoimattomuus taklataan systemaattisella eri toimijoiden yhteistyöllä ja hyödyntämällä olemassa olevat palvelut nykyistä paremmin. 

Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimialan kanssa

Monialaista yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimialan vastuu / nimetty työntekijöiden kanssa vammaistyössä, lastensuojelussa ja sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen päätökseen liittyvän työntekijän kanssa. Erityisen tuen tarve määritellään tapauskohtaisesti, eikä se edellytä tiettyä diagnoosia.

Yhden luukun periaatteeseen pyritään vastaamaan perhekeskusten kautta. Perhekeskus kokoaa yhteen lasten ja perheiden palveluja ennaltaehkäisevistä terveyden-ja sosiaalihuollon palveluista tiettyihin erityispalveluihin. Lapsille, nuorille ja perheille, joilla on paljon palvelutarpeita, tarjotaan yhteen sovitettu palvelukokonaisuus.

Varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa oleva oppija saattaa tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja kasvun ja kehityksen tueksi, jolloin pedagoginen ja lääketieteellinen kuntoutus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kiinteässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, jossa vakiinnutetaan lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalleja.

Oppijan oikeus tukeen

Oppijalla on oikeus saada riittävää oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppijan, että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. 

Tuki annetaan oppijalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppijan etu välttämättä edellytä hänen siirtämistä toiseen ryhmään tai yksikköön. Tavoitteena ja periaatteena toiminnan järjestämisessä on kaikkien oppijoiden kohdalla, ei vain tuen toteuttamisessa ja tukea tarvitsevan oppijan osalta, inklusiivisuuden periaatteiden toteutuminen.

Oppilashuolto liittyy läheisesti kasvatus- ja opetustehtävään ollen oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa järjestettävät pedagogiset tukitoimet sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvät järjestelyt ovat ensisijaisia neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren kasvun -ja mielenterveyden tukemisessa.

Toimialan käytössä olevalla, noin kuuden miljoonan euron vuosittaisella myönteisen erityiskohtelun rahoituksella (PD- rahoitus) on pystytty tasoittamaan kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja. Monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien tuen kokeilu ovat lisänneet mahdollisuuksia puuttua alueellisesti painottuviin tuen tarpeisiin.

Aloitteessa mainitun hoitopolun tarkoituksena on koota lapsen tai nuoren kehitystä tukevia lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, kouluterveydenhuollon, toisen asteen oppilaitosten, opiskeluterveydenhuollon, terveysaseman, perheneuvolan sekä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, sosiaalityön ja lastensuojelun palveluja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että toimijoiden ja palvelujen suuren määrän vuoksi yhden luukun –periaatteen sijaan erityislasten ja perheiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan paremmin kehittämällä palveluketjuja edelleen ja lisäämällä yhteistyötä muiden toimialojen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi lisääntyy, kun perheet ohjautuvat oikeisiin palveluihin ja saavat oikea-aikaista ja asiantuntevaa palvelua.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa 15.9.2021 mennessä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ja 23 muun allekirjoittaneen aloitteesta koskien yhden luukun periaatetta erityislasten ja heidän vanhempiensa tukemisessa.

Lausuntoa on pyydetty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Sosiaali- ja terveystoimialan kanssa on tehty yhteistyötä lausunnon valmistelun osalta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42527

pasi.brandt(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566