Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

24.1.2021 § 6 Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, vy Muksulaakso-Ruskeasuosta, vy Paciuksesta ja vy Pihlajasta, varhaiskasvatusyksikkö Muksulaakso- Paciukseksi ja varhaiskasvatusyksikkö Pihlaja-Ruskeasuoksi

28.1.2021 § 7 Toisen asteen koulutuksen järjestäminen etäopetuksena

28.1.2021 § 8 Toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen käytön keskeyttäminen

29.1.2021 § 10 Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

2.2.2021 § 11 Teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta peruskouluille

4.2.2021 § 12 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulojen sekä maksettavaksi tulevien laskujen, maksujen ja muistiotositteiden hyväksyminen 2.2.2021 lukien

5.2.2021 § 13 Toisen asteen koulutuksen järjestäminen etäopetuksena

Hallintopäällikkö

26.1.2021 § 12 Suuntimopuisto, Maatullin ala-aste ja LPK Minttu väistötilan kalustesuunnittelun hankinta

27.1.2021 § 14 Päätös LOPS osaamisen kehittämisen kokonaisuutta koskevan hankintamenettelyn keskeyttämisestä

Direktören för svenska servicehelheten

27.1.2021 § 4 Mottagande av böcker av daghemmet Apollos föräldraförening till daghemmet Apollo

1.2.2021 § 7 Mottagande av donation av Sällskapet Smågossarna r.f. till Gymnasiet Lärkan

3.2.2021 § 10 Namngivning av daghem, daghemmet Silverdalen

Varhaiskasvatusjohtaja

29.1.2021 § 6 Lahjoituksen vastaanotto

4.2.2021 § 9 Lahjoituksen vastaanotto

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

1.2.2021 § 5 Lyhytterapeuttisen menetelmäkoulutuksen hankinta toisen asteen opiskelijahuollon psykologeille ja kuraattoreille, pienhankinta

2.2.2021 § 6 Lahjoituksen vastaanotto

4.2.2021 § 7 Lahjoituksen vastaanotto

4.2.2021 § 8 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden yhteiset

4.2.2021 § 9 Hankinta, ammattikosmeettiset vartalonhoitosarjat Stadin ammattiopistoon opetuskäyttöön

4.2.2021 § 10 Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2021, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

26.1.2021 § 5 Avustuksen hakeminen, Valtion erityisavustus sairaalaopettajien palkkaamiseen konsultatiivisen sairaalaopetuksen lisäämiseksi vuosille 2021-2022

26.1.2021 § 6 Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittäminen 2021-2022, opetus- ja kulttuuriministeriö

4.2.2021 § 8 Hankerahoitus, Kankarepuiston peruskoulu, Mahis-projekti, Nuorten Akatemia

Tietohallintopäällikkö

05.02.2021 § 2 Puhelinten ja tarvikkeiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksentoimialalle Atea Oy:ltä

Hallintojohtaja

8.2.2021 § 3 Liukuvan työajan työaikajärjestelmän irtisanominen

8.2.2021 § 4 Hankinta: Henkilöstökoulutus arvioinnista perusopetuksen opettajille, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566