Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (7)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/132

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Oikaisuvaatimus liittyen Lemmilän koulun lakkauttamiseen

HEL 2020-012011 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 (§ 307) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Edelleen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Naulakallion ja Lemmilän koulujen johtokunnan ja ********** osalta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Lautakunta painottaa, että koulun on säilyttävä lastenkodin pihapiirissä.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Mika Heikura ja Eeva Rantatorikka. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Vastaehdotus:
Ville Jalovaara: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Jenni Halenin kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 (§ 307) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Lautakunta painottaa, että koulun on säilyttävä lastenkodin pihapiirissä.

Kannattaja: Pia Pakarinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Jenni Halenin kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 (§ 307) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Jaa-äänet: 6
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 6
Samuel Adouchief, Ville Jalovaara, Emma Kari, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Fatim Diarra

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi Ville Jalovaaran vastaehdotuksen, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, äänin 6–6. Tyhjää äänesti 1.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta painottaa, että koulun on säilyttävä lastenkodin pihapiirissä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Samuel Adouchief, Ted Apter, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Pia Kopra, Johanna Laisaari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen äänin 12–0. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 15.12.2020 (§ 307)

4

Selvitys Lemmilän koulua koskevaan oikausvaatimukseen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hylätä ********** kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 (§ 307) tekemää päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Edelleen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Naulakallion ja Lemmilän koulujen johtokunnan ja ********** osalta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 (§ 307) tekemästä päätöksestä, jolla Hyvinkäällä sijaitsevan Lemmilän koulu on päätetty lakkauttaa 1.8.2021 alkaen, on tehty 8.1.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapunut oikaisuvaatimus.

Perusopetuksen aluepäälliköt (alue 6 ja 7) ovat antaneet asiassa selvityksen.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikeuskirjallisuuden mukaan sillä, johon päätös on kohdistettu, tarkoitetaan sitä, jolle on asetettu jokin velvollisuus, rajoitus tai kielto tai jonka hakemus on hylätty kokonaan tai osittain (Harjula ja Prättälä, Kuntalaki, 2015, s. 932) Koska kasvatus- ja koulutuslautakunnan 15.12.2020 (§ 307) tekemä päätös ei kohdistu oikaisuvaatimuksen tekijöihin eikä myöskään välittömästi vaikuta heidän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, ei oikaisuvaatimuksen tekijät ole asiassa asianosaisia. ********** voi Helsingissä asuvana kunnan jäsenenä tehdä oikaisuvaatimuksen. ********** ei asu Helsingissä, joten hänellä ei ole oikaisuvaatimusoikeutta. Edelleen Naulakallion ja Lemmilän koulujen johtokunta ei ole oikeushenkilö, joka voi saada nimiinsä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten esim. yhtiöt ja yhdistykset voivat, joten sillä ei ole oikaisuvaatimusoikeutta. Koulujen johtokuntien tehtävistä on säädetty hallintosäännössä, johtokunnalle ei ole säädetty puhevaltaa muutoksenhakuun liittyvissä asioissa.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen koulun lakkauttamisesta.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Lemmilän koulu jatkaa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alaisuudessa kuten ennenkin ja Lemmilän kokonaisuuden kehittämistä jatketaan lasten erityisen tuen tarpeiden mukaisesti. Edelleen oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös tulee kumota, koska päätökseen johtanut esitys perustuu osin virheelliseen tai virheellisessä järjestyksessä tehtyyn valmisteluun.

Oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Asian arviointi

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta.

Kuten aluepäälliköiden selvityksestä ilmenee, suurimmalle osa sijoitetuista oppivelvollista sijoitettu kunta järjestää oppilaan opetuksen perusopetuslain mukaisesti. Sijoitetun kotikunta eli tässä tapauksessa Helsinki maksaa kustannukset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesti. Outamon koulun lisäksi poikkeuksena tästä on ollut nyt kysymyksessä oleva Hyvinkäällä sijaitseva Lemmilän koulu. Aluepäälliköiden selvityksen mukaan koulussa on ollut 14 oppilaspaikkaa ja yksi oppilas käyttää paikkaa n. 1–3 vuotta.

Aluepäälliköiden selvityksestä ilmenee, että Lemmilän koulussa on kaksi erityisluokanopettajan virkaa, joita ovat hoitaneet määräaikaiset henkilöt. Kyseiset erityisluokanopettajan virat on jouduttu laittamaan hakuun joka vuosi, koska kouluun ei ole saatu vakinaisia viranhaltijoita. Edelleen selvityksessä todetaan, että rehtorin tehtäviä on hoitanut Naulakallion koulun rehtori, joka käy Lemmilän koulussa kerran viikossa. Koulun oppilashuollon palvelut ovat myös tulleet Helsingistä eli psykologi ja kuraattori ovat koululla tavoitettavissa kerran kuukaudessa, jolloin myös pidetty yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokous.

Aluepäälliköiden selvityksen mukaan Hyvinkään kaupunki on lähtenyt valmistelemaan opetuksen järjestämistä lakkautettavan Lemmilän koulun oppilaille. 22.1.2021 käydyssä neuvotteluissa Helsingin ja Hyvinkään välillä todettiin, että Hyvinkään kaupungilla on kaksi pätevää erityisluokanopettajaa, jotka olisivat halukkaita siirtymään Lemmilän koulun tiloihin antamaan perusopetusta. Näin ko. oppilaille tulisi pysyvät opettajat, joilla on osaamista ja kokemusta erityisoppilaiden kanssa työskentelystä. Oppilaan edun mukaista on, että koulussa on vakituiset ja koulutetut eritysluokanopettajat, jotka pystyvät tukemaan erilaisten oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Saadun tiedon mukaan opetus toteutettaisiin samoissa käyttötarkoitukseen sopivissa tiloissa kuin nykyisinkin. Tavoitteena on edelleen, että kaikki perusopetuksen oppivelvolliset saisivat peruskoulun päättötodistuksen ja jatkaisivat toisella asteella. Lemmilän koulusta päättötodistuksen ovat saaneet oppivelvollisuusiän aikana lähes kaikki. Hyvinkään järjestämä perusopetus ei estä oppilaan paluuta opiskelemaan esim. Helsinkiin.

Perusopetuslaki 30 §:n 1 momentin mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Ko. oppivelvollisilla on siten oikeus saada ja heille tulee järjestää perusopetuslain mukaista opetusta riippumatta siitä, onko opetuksen järjestäjä Helsingin kaupunki vai Hyvinkää. Edelleen Helsingin ja Hyvinkään opetussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin, jotka takaavat yhdenmukaisen opetuksen koulussa.

Edellä todetun perustella on tarkoituksenmukaisesta, että Hyvinkään kaupunki järjestää ko. oppilaiden opetuksen ja siihen liittyvät mm. oppilashuollolliset palvelut jatkossa.

Aluepäälliköiden selvityksestä ilmenee, että Lemmilän koulun lakkauttamista valmisteltaessa koulun henkilöstöä, oppilaita ja koulun johtokuntaa on kuultu asiasta. Keskusteluissa on ollut mukana niin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelu ja perhepalveluiden johto sekä edellä mainittu Hyvinkään kaupunki. Asiasta on keskusteltu elokuussa 2020 koulun rehtorin kanssa. Myös lastenkodin johtaja on ollut mukana neuvottelussa.

Aluepäälliköiden selvityksen mukaan Lemmilän koulun vuosikustannukset Helsingille ovat olleet 318 400 euroa, kun kustannuksiin lasketaan lautakunnan joulukuun esityksessä olleisiin kustannuksiin vielä mukaan psykologin ja kuraattorin palkkakustannukset sekä rehtorin ja oppilashuollon matkakustannukset. Kustannukset ovat noin 22 700 euroa/oppilas. Mikäli Lemmilän koulun oppilaiden opetuksen järjestäisi Hyvinkään kaupunki, niin opetuksen järjestäjä voi laskuttaa edellä todetun mukaisesti kotikuntaa sijoitettujen oppilaiden kustannuksista aiheuttamisperiaatteen mukaan niiltä osin, kuin opetuksen järjestämisen kustannukset ylittävät kotikuntakorvauksen, joka on tänä vuonna noin 7 000 euroa/oppilas alle 13-vuotiaista ja vajaat 11 000 euroa 13 vuotta ja sitä vanhemmasta oppilaasta. Lemmilän koulun oppilaista suurin osa on yli 13-vuotiaita, jolloin Hyvinkään kaupunki saisi valtionosuuksina noin 150 000 euroa. Mikäli vuosikustannukset Hyvinkään kaupungin järjestämänä ovat suurin piirtein saman suuruiset kuin Helsingin järjestämänä, niin Helsingiltä laskutettavat kustannukset olisivat noin 168 400 euroa eli noin 12 000 euroa/oppilas.

Lapsivaikutusten arvioinnin osalta todetaan, että sitä voidaan käyttää kunnallisessa päätöksenteossa yhtenä työkaluna. Lapsinäkökulmaa voidaan ottaa huomioon monella tavoin. Sitä voidaan käsitellä omana kohtana erikseen tai se voi olla yleisemmin osana valmistelua. Oikaisuvaatimuksen alaisessa päätöksessä asiasta on ollut oma kohta. Huomiota on kiinnitetty mm. oppilaiden opetuksen järjestämiseen, koulumatkoihin, koulunkäynnin tukeen, oppilas- ja opiskelijahuoltolain palveluihin sekä kelpoiseen henkilökuntaan.

Edellä todetun perusteella asiassa on huolehdittu asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset hallintolain 31 §:n mukaisesti. Edelleen asiaan osallisille henkilöille on varattu hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdistaja tavoitteista ja heille on annettu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista perustetta, millä oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että ********** oikaisuvaatimus hylätään ja ********** sekä Naulakallion ja Lemmilän koulujen johtokunnan osalta oikaisuvaatimus jätetään tutkintamatta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

3

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 15.12.2020 (§ 307)

4

Selvitys Lemmilän koulua koskevaan oikausvaatimukseen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijät

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566