Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Samuel Adouchiefin ja Dani Niskasen.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Petra Malinin sijasta Samuel Adouchiefin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Pia Kopran sekä varatarkastajiksi Petra Malinin ja Dani Niskasen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566