Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 lukien

HEL 2021-000372 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n (1052/2020) mukaisesti.

Korkein asiakasmaksu säilyy ennallaan, ollen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 288 euroa kuukaudessa. Perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksuna peritään 1.8.2021 alkaen aikaisemman 50 % sijaan 40 % perheen nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Näin ollen nykyisestä 144 eurosta perittäisiin 115 euroa kuukaudessa. Ennallaan säilyvät perheen muiden sisarusten maksut, jotka ovat 20 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Muutosta ei tule myöskään alimpaan perittävään maksuun, joka on 27 euroa kuukaudessa ja tätä alhaisempaa maksua ei peritä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2021 seuraavat (suluissa nykyiset tulorajat):

Perheen hlö määrä

Tuloraja maksuton

Maksu %

Tuloraja korkein maksu

2

2 798 (2 136)

10,7

5 485 (4 823)

3

3 610 (2 756)

10,7

6 297 (5 443)

4

4 099 (3 129)

10,7

6 786 (5 816)

5

4 588 (3 502)

10,7

7 275 (6 189)

6

5 075 (3 874)

10,7

7 762 (6 561)

 

Jos perheessä on enemmän kuin 6 henkilöä, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 (nykyinen 144) eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiakasmaksujen alentaminen toteutetaan korottamalla laskennassa käytettäviä tulorajoja 31 prosentilla ja laskemalla toiseksi nuorimman lapsen maksua.

Perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksesta olevan lapsen maksuna peritään 1.8.2021 alkaen aikaisemman 50 % sijaan 40 % perheen nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Muiden sisarusten maksut säilyvät ennallaan, jotka ovat 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Muutosta ei tule myöskään alimpaan maksuun perittävään maksuun ja 27 euron alempaa maksua ei peritä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen (65 §/17.4.2018) mukaan aloitettu viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus (neljän tuntia päivässä) kaudella 2021–2022 koskee ikäluokkaa 2016, alkaa 1.8.2021 ja jatkuu esiopetuksen alkamiseen saakka.

Maksun määräämisen perusteena olevien tulorajojen korottamisella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus kaikkien lapsiperheiden talouteen.

Ehdotetun muutoksen johdosta kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa ja tämä kompensoidaan kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.

Taloudelliset vaikutukset

Helsingissä on ollut vuoden 2020 lopussa varhaiskasvatuksessa 26 599 ja perhepäivähoidossa 628 lasta, joista ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 1 981 lasta ja perhepäivähoidossa 65 lasta.

Joulukuun 2020 asiakasmaksujärjestelmän tilaston mukaan korkein maksu perittiin 18,7 prosentilta kunnallisista varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa olleista lapsista. Varhaiskasvatuksessa ja perhepäivähoidossa olleista lapsista 32,7 prosentilla asiakasmaksua ei peritty ollenkaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot olivat vuonna 2019 noin 39,1 miljoonaa euroa.

Uuden maksulain myötä maksutulot laskevat Helsingissä vuonna 2021 noin 3,2–3,7 miljoonaa euroa ja vuositasolla noin 7–8 miljoonaa euroa.

Jatkossa maksut tarkistetaan julkisten menojen hintaindeksin osana olevan kuntataloutta koskevan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Ensimmäisen kerran vuoden 2021 lopussa, ja indeksitarkistus tulee voimaan elokuun 1. päivänä 2022.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Arja Juvonen, asiakasmaksupäällikkö, puhelin: 310 41846

arja.juvonen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Opetus- ja kulttuuriminiseriö 1052, 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566