Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Osoitteessa Koulutanhua 1 sijaitsevan pallokentän vuokrasopimuksen jatkaminen ajalle 1.4.2021–31.3.2026

HEL 2021-001113 T 10 01 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa Laajasalon peruskoulun piha-alueeseen kuuluvan, noin 3 000 m² laajuisen, liikuntakentän vuokrasopimusta Ilomäen Juniorinurmi Oy:n kanssa viiden vuoden jatkokaudeksi ajalle 1.4.2021–31.3.2026. Samalla lautakunta päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan tekemään vuokrasopimukseen luonteeltaan vähäisiä muutoksia. Vuokrasopimuksen ehdot määräytyvät liitteen 1 mukaan. Vuosivuokra on sopimuskauden alkaessa 1 695 euroa.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1

VUOKRASOPIMUKSEN LIITE1 Laajasalon pallokenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetuslautakunta päätti 22.3.2011 Laajasalon yläasteen liikuntakentän vuokraamisesta Laajasalon palloseura LPS ry:lle perustetun Ilomäentien juniorinurmi Oy-nimisen yhtiön lukuun viiden vuoden määräajaksi. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti vuokralainen on rakentanut alueelle  kustannuksellaan tekonurmipintaisen, aidatun jalkapallokentän ensisijaisesti alueen juniorijoukkueiden käyttöön. Vuokralainen on vastannut kentän huollosta ja ylläpidosta sekä muista siitä aiheutuvista kustannuksista.

Sopimuksen mukaan kenttä on lukuvuoden koulupäivinä klo 8-16 veloituksetta opetustoimen käytössä. Hankkeen alkuperäisenä lähtökohtana on ollut kokeilla liikuntaseuran kanssa tehtävällä yhteistyöllä parantaa koulupihan olosuhteita koulun oppilaiden näkökulmasta. Koululta saadun palautteen mukaan yhteistyö liikuntaseuran kanssa on sujunut hyvin.

Vuokrasopimusta on jatkettu viidellä vuodella opetusviraston tilapalvelupäällikön päätöksellä 20.5.2016. Nyt vuokralainen on ilmaissut halunsa jatkaa 31.3.2021 päättyvää vuokrasopimusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut on neuvotellut sopimuskauden jatkamista viidellä vuodella. Koulun piha-alueen vuokraukseen on saatu lupa kiinteistöviraston tilakeskukselta vuonna 2011. Vuokran suuruus on sama kuin alkuperäisellä sopimuskaudella lisättynä vuosittain lasketuilla indeksikorotuksilla.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 6 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokra-suhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1

VUOKRASOPIMUKSEN LIITE1 Laajasalon pallokenttä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566