Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Avustukset vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2021

HEL 2021-001255 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jakaa vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät vapaan sivistystyön avustukset, yhteensä 80 000 euroa, liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen 12.12.2011 vahvistamien jako- ja maksattamisohjeiden periaatteita ja muita määräyksiä noudattaen.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että vuoden 2022 vapaan sivistystyön avustusten teemana on kestävä kehitys ja hiilineutraalisuuden edistäminen.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ville Ylikahri, Vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE 1 Ehdotetut avustussummat 2021

2

LIITE 2 avustuksen saajat 2021

3

LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarviossa on 80 000 euron suuruinen, helsinkiläisille vapaan sivistystyön toimijoille haettavaksi tarkoitettu avustusmääräraha, jonka jaosta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä ja kehittää eri toimijoiden yhteistyötä Helsingin työväenopiston kanssa.

Vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavustuksen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. Tämän lisäksi talousarvion avustusmäärärahasta voidaan myöntää avustusta Helsingin suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistykselle.

Työväenopiston johtokunta on tehnyt vuonna 2010 linjauksen avustusten jakoperusteista (liite 3).

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 11.2.2020, että vuoden 2021 vapaan sivistystyön avustusten teemana on kestävä kehitys ja hiilineutraalisuuden edistäminen. Hakuaika päättyi 23.10.2020 klo 16.00. Hakemuksia tuli seitsemän, joista kaikille esitetään avustuksen myöntämistä. Hakemusten yhteissumma ylittää avustuksiin varatun määrärahan, joten hakijoille esitetään avustushakemuksia pienempiä avustuksia. Ehdotuksessa on huomioitu avustusten sopiminen avustuksen teemaan ja se, miten hakemuksen mukainen toiminta edistää helsinkiläisille suunnattua vapaata sivistystyötä. Ehdotetut avustussummat ovat liitteessä 1. Hakemusten yhteenveto on liitteessä 2.

Vuoden 2022 vapaan sivistystyön avustusten teemaksi esitetään samaa kuin vuonna 2021 eli kestävää kehitystä ja hiilineutraalisuuden edistämistä. Hiilineutraali Helsinki 2035 on kaupungin keskeisiä toimenpideohjelmia ja vapaa sivistystyö voi edistää ohjelman toteutumista monin tavoin kurssi- ja luentotoiminnallaan.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Ville Ylikahri, Vapaan sivistystyön päällikkö, puhelin: 310 88501

ville.ylikahri(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE 1 Ehdotetut avustussummat 2021

2

LIITE 2 avustuksen saajat 2021

3

LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566