Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Perusopetuksen aluepäällikön viran täyttäminen, koillinen alue

HEL 2020-014507 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita perusopetuksen aluepäällikön virkaan (nro 043567), koillinen alue, toistaiseksi ********** Virantoimitus alkaa 1.3.2021.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Katja Verta, joka poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Virve Kemppi, hr-asiantuntija, puhelin: 310 86293

virve.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden nimilista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on perustanut perusopetuksen aluepäällikön viran 30.11.2020. Virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 1.12.2020, työavaimella KASKO-01-1196-20. Lisäksi perusopetuksen aluepäällikön viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 6.12.2020.

Perusopetuksen palvelukokonaisuus vastaa kaupungin suomenkielisen perusopetuksen järjestämisestä ja oppilashuoltopalveluista. Perusopetuksen alueelliset palvelut antaa perusopetuslain mukaista opetusta alueilla. Alueilla vahvistetaan lasten yhtenäistä opinpolkua ja koulutuksellista tasa-arvoa. Koillisella alueella on 16 koulua ja noin 8 500 oppilasta.

Perusopetuksen aluepäällikkö toimii rehtoreiden esihenkilönä ja johtaa koulujen strategian, toiminnan ja talouden kokonaisuutta alueellaan. Lisäksi tehtäviin kuuluu toimiala- ja kaupunkitason yhteistyö-, koordinointi- tai kehittämistehtäviä. Aluepäällikkö tukee Helsingin kaupunkistrategian ja toimialan strategiatavoitteiden toteuttamista perusopetuksen palvelukokonaisuudessa.

Perusopetuksen aluepäällikön yhtenä tehtävänä on yhdessä varhaiskasvatuksen aluepäällikön kanssa tukea lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteutumista yhteistyössä vanhempien ja alueen asukkaiden kanssa, yhtenäisen opinpolun vahvistamista alueella ja palveluverkon kehittämistä osana alueita ja koko kaupunkia.

Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytettiin johtamiskokemusta ja hyvää perusopetuksen tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Eduksi ilmoitettiin katsottavan hyvät muutos- ja verkostojohtamisen sekä viestinnän taidot ja kokemus hallintotehtävistä.

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Tehtävässä menestymistä tukee kyky strategiseen ja asiakaslähtöiseen ajatteluun. Eettinen johtaminen on toimintasi lähtökohta ja pyrit vaikuttamaan johtamisellasi hyvän henkilöstökokemuksen syntymiseen. Sinulla on kykyä kehittää ja uudistaa organisaatiota vastuullisesti. Ymmärrät toimintaympäristön lainalaisuuksia ja osaat yhdistää oman tekemisesi osaksi koko organisaation kokonaisuutta.”

Virkaan jätti 15.12.2020 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 30 hakijaa (liitteenä hakijayhteenveto). Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Videohaastattelutyökalulla toteutettuun haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella 12 hakijaa: **********

Hakemusten ja videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 4.–5.1.2021 kutsuttiin kahdeksan hakijaa: ********** Hakijoita haastattelivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** senior hr-partner ********** ja hr-asiantuntija **********

Haastattelun jälkeen muiden hakijoiden edelle nousivat strategian toteuttamiseen, johtamiseen sekä aluepäällikön työhön liittyvien näkemysten perusteella ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

Haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyn hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella toiseen haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** Hakijoita haastattelivat 20.1.2021 apulaispormestari ********** kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja ********** perusopetusjohtaja ********** senior hr-partner ********** ja hr-asiantuntija **********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla viidellä loppuvertailussa olevalla hakijalla on johtamiskokemusta ja hyvä perusopetuksen tuntemus. ********** He ovat toimineet aktiivisesti kaupunkitasoisissa kehittämistehtävissä ja heillä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella ********** on hakijoista parhaimmat edellytykset perusopetuksen aluepäällikön viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että perusopetuksen aluepäällikön virkaan koilliselle alueelle valitaan **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Virve Kemppi, hr-asiantuntija, puhelin: 310 86293

virve.kemppi(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden nimilista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566