Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Porolahden peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

HEL 2021-000638 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Herttoniemeen osoitteeseen Roihuvuorentie 2 toteutettavan Porolahden peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja oppilaiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistaa tilojen kokonaistaloudellisuus.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilaohjelma: Porolahden peruskoulun lisätilat

2

Tarveselvityslomake: Porolahden peruskoulun lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrän kasvusta johtuen tarvitaan opetustiloja kahdelle toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokalle eli TOI-luokalle. Osalla oppilaista kehityshäiriöt liittyvät oppilaiden sosiaalisiin valmiuksiin ja kognitiiviseen kehitykseen. Tällaisia häiriöitä ovat esimerkiksi autisminkirjon vammat. Osa oppilaista voi olla hyvinkin vaikeasti liikuntavammaisia ja pystyvät liikkumaan vain avustetusti. Osalla oppilaista on monen tyyppisiä kehitysvammoja. TOI-luokilla opiskelevien lasten tuen tarve oppimiseen ja erityisesti päivittäisiin toimintoihin on suuri. Yhdessä TOI-luokassa opiskelee kuusi oppilasta. Luokassa toimii yhteensä kuusi työntekijää: erityisluokanopettaja ja viisi koulunkäyntiavustajia.

TOI-luokkien lisätilat on suunniteltu toteutettavaksi Porolahden peruskoulun pihalle. Osoitteeseen Roihuvuorentie 2 toteuttavat lisätilat otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2021 mennessä.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikennejärjestelyt.

TOI-luokkien sijoittamista on tarkasteltu tarkemmin alueen olemassa olevien koulutilojen yhteyteen ja todettu, ettei näiden tilojen sijoittaminen olemassa oleviin rakennuksiin ole mahdollista. TOI-luokkien sijoittamisen haasteena on saattoliikenteen korostunut tarve sekä apuvälineistä ja oppilaiden erityistarpeista johtuva suuri tilantarve etenkin sisäänkäynti- sekä WC- ja pesutilojen osalta. Näistä syistä johtuen TOI-luokkien sijoittaminen olemassa oleviin koulurakennuksiin ei ole mahdollista huomioiden oppilaiden terveelliseen, turvalliseen ja toimivaan arkeen liittyvät erityistarpeet. Tilojen sijoittaminen erilliseen rakennukseen koulun yhteyteen tarjoaa edellytyksen oppilaiden yksilölliselle inkluusiolle koulun toimintaan.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset koulun toiminnalle ja vastaavat vaikeimmin kehitysvammaisten lasten palvelutarpeisiin. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja vaikeimmin vammaisille oppilaille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisenympäristöksi. Toiminnan suunnitteluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet.

Tilat edistävät perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan TOI-luokkien perusopetukselle ja yksilöllisille opetuspoluille pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen ja yksilöllisten opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Porolahden peruskoulun lisätilojen tilatarpeet esitetään liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Porolahden peruskoulun lisätilat ovat laajuudeltaan 377,5 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on 10 vuoden vuokra-ajalle noin 45 euroa/m²/kk eli noin 221 000 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin varataan 22 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknologian kustannuksia. Siivouskustannusarvio on noin 12 060 euroa/vuosi. Toimintakustannukset tulevan hankkeen osalta ovat yhteensä noin 490 000 euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Koulun henkilökuntaa osallistetaan tilojen suunnitteluun.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilaohjelma: Porolahden peruskoulun lisätilat

2

Tarveselvityslomake: Porolahden peruskoulun lisätilat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566