Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa käytettävien opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta

HEL 2020-012206 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perustein hyväksyä seuraavat tarjoukset kokonaistaloudellisesti edullisimpana puitejärjestelyyn, jossa sopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta ja sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella:

1. Fysiikka ja kemia: 1. IS-VET Oy, 2. Tevella Oy, 3. Lekolar-Printel Oy
2. Biologia ja maantieto: 1. IS-VET Oy, 2. Tevella Oy, 3. Lekolar-Printel Oy
3. Kemikaalit: 1. IS-VET Oy, 2. Tevella Oy
4. Matematiikka: 1. Tevella Oy, 2. Lekolar-Printel Oy, 3. IS-VET Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen ja oikeuttaa toimialajohtajan päättämään Helsingin kaupungin puolesta optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 1 800 000 euroa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

suvi.ketene(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE 1_hintavertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 20.11.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2020-012206 Luonnontieteiden ja matematiikan opetuksessa käytettävien opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 22.11.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi ja TED:issä 25.11.2020 sekä korjausilmoitus 14.12.2020. Korjausilmoituksessa täsmennettiin tiettyjen hankinnan kohteena olevien tuotteiden teknisiä
määrityksiä sekä jatkettiin tarjousaikaa. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 4.1.2021. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta: A) IS-VET Oy (2615891-4), B) Lekolar-Printel Oy (1546343-8) ja C) Tevella Oy (2575744-8).

Tarjoukset jakautuivat kohderyhmittäinen seuraavasti:

1. Fysiikka ja kemia: IS-VET Oy, Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy
2. Biologia ja maantieto: IS-VET Oy, Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy
3. Kemikaalit: IS-VET Oy ja Tevella Oy
4. Matematiikka: IS-VET Oy, Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa ”Muut ehdot” on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille ja niiden toimitukselle laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden ja niiden toimituksen on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous / tarjottu tuote hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Kaikki määräajassa saapuneet tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Hankittavien tuotteiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinnaltaan halvinta tarjousta.

Vertailtavat tuotteet määriteltiin tarjouspyynnön hintaliitteellä. Hintavertailu suoritettiin rivikohtaisesti. Rivikohtainen halvin tarjoushinta (X) sai täydet 100 pistettä ja muut (Y) suhteutettiin siihen kaavalla X/Y x 100 p. Mikäli tarjoaja ei tarjonnut jotain positiota / vaatimus ei täyttynyt, tarjoaja sai riviltä 0 pistettä. Tarjoajan kokonaispistemäärä saatiin laskemalla rivikohtaiset pisteet yhteen.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valittiin kolme eniten pisteitä saanutta toimittajaa etusijajärjestyksessä seuraavasti:

1. Fysiikka ja kemia: 1. IS-VET Oy, 2. Tevella Oy, 3. Lekolar-Printel Oy
2. Biologia ja maantieto: 1. IS-VET Oy, 2. Tevella Oy, 3. Lekolar-Printel Oy
3. Kemikaalit: 1. IS-VET Oy, 2. Tevella Oy
4. Matematiikka: 1.Tevella Oy, 2. Lekolar-Printel Oy 3. IS-VET Oy

Tarjousten osa-aluekohtainen vertailu hintapisteineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahden (2) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää ennen sopimuskauden päättymistä option käyttöönotosta.

Hankinnat tehdään tarjouspyynnön liitteenä olleen Puitejärjestelyn säännöt -dokumentin mukaisesti. Ensisijaisesti tilaukset tehdään etusijajärjestyksen mukaisesti. Tilaukset voidaan aina myös minikilpailuttaa toimittajien kesken, mikäli tilauksen ennakoitu arvo on suuri. Lisäksi täydennyshankinnat, jotka alittavat 30 000 euroa (alv 0 %), voidaan tilata tarkoituksenmukaisimmalta toimittajalta.

Sopimuksella tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin, eikä palveluntuottaja voi vaatia tilaajalta tilausta tarjouspyynnön perusteella.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 2 momentti 3 kohta). Yli 500 000 euron hankinnoissa toimivalta on lautakunnalla.  

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Suvi Ketene, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

suvi.ketene(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

LIITE 1_hintavertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566