Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2021

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

09.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitusasian:

        Kaupunginvaltuusto 20.1.2021 § 4 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Hanna Lähteenmäelle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Nea Nättisen varajäseneksi (Dani Niskasen henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi. (HEL 2020-010423)

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Lax, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 55728

jaana.lax(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566