Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik

HEL 2020-014421 T 05 01 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att avslå vårdnadshavare ********** begäran om omprövning av daghemsföreståndarens beslut av den 8.12.2020 (nr 2020/00000123), eftersom de grunder som förs fram i begäran inte ger anledning till att ändra beslutet. Nämnden motiverar sitt avslag med de faktorer som framställs i föredragningen.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, Dataskyddslag 29 §)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, JulkL 24 § 1 mom 32 kohta Dataskydsslag 29 §)

Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ändringssökande

Förslagstext
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bestlut i vilket ändring söks

Daghemsföreståndares beslut om småbarnspedagogik av den 8.12.2020 (nr 2020/0000123) (bilaga 1)

Omprövningsbegäran

Barnet har fått en plats inom småbarnspedagogik på gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan från 18.1.2021 (bilaga 1). Vårdnadshavarna begär omprövning av den plats inom småbarnpedagogik som beviljats barnet (bilaga 2). Vårdnadshavarna begär att barnet beviljas plats inom småbarnpedagogik på daghemmet Tölö. Barnets syskon har en plats inom småbarnspedagogik på daghemmet Tölö. Enligt vårdnadshavarna är det orimligt att familjens barn ska ha plats inom småbarnspedagogik på olika daghem trots att familjen redan i april sökte plats inom småbarnspedagogik till deras yngre barn.

Vårdnadshavarnas grunder framgår närmare i begäran om omprövning.

Begäran om omprövning har lämnats in inom utsatt tid och hos rätt omprövningsmyndighet.

Om ordnandet av plats inom småbarnspedagogiken

Enligt utredning av daghemsföreståndarna har vårdnadshavarna lämnat in en ansökan om småbarnspedagogik till deras barn och önskat en plats på daghemmet Tölö från 18.1.2021. Till Tölö daghem fanns det sju ansökningar till januari 2021 och en plats ledig för ett barn under 3 år. Vid invalsmötet behandlades först ansökningar med datum 1.1-15.1 och sedan ansökningar med datum 16.1-31.1. När det behandlades ansökningar med datum 1.1-15.1 fanns det ett barn som har syskon på Tölö daghem och barnet beviljades den lediga platsen till daghemmet. När ansökningar med datum 16.1-31.1 behandlades fanns det inte lediga platser till Tölö daghem. Den närmaste lediga platsen enligt HRT:s reseplanerare var gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan, med en resetid på 26 minuter. Barnet till de som gjort omprövningsbegäran kunde inte erbjudas plats på daghemmet Tölö eftersom det inte fanns lediga platser. Till barnet fattades ett beslut om småbarnspedagogik på gruppfamiljedaghemmet Lyckostugan.

Till slut

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik fullföljts även om barnet inte fick plats i ett daghem enligt vårdnadshavarens önskan.

Tjänsteinnehavaren har inte fattat sitt beslut i felaktig ordning och har inte överskridit sina befogenheter, och beslutet är inte heller lagstridigt. Föredraganden anser att begäran om omprövning ska avslås.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, Dataskyddslag 29 §)

2

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p, JulkL 24 § 1 mom 32 kohta Dataskydsslag 29 §)

Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ändringssökande

Förslagstext
Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspedagogik

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566