Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

Selvitys vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista

HEL 2021-000086 T 02 02 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen vuoden 2020 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020 talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaksi sitovaa tavoitetta:
- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli määritelty viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoitetaso saavutettiin neljässä mittarissa ja toisen tavoitteen osalta kahdessa mittarissa.

Noudattamisohjeiden mukaan sitova tavoite toteutuu, jos kaikki sen mittarit toteutuvat. Näin ollen kumpikaan sitovista tavoitteista ei toteutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääosin koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle.

Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella

Ammatillisen koulutuksen mittarina oli negatiiviset keskeyttämiset ja tavoitetasona 7,4 % (666 opiskelijaa), mikä olisi tarkoittanut negatiivisten keskeyttämisten vähenemistä prosenttiyksiköllä vuoteen 2019 verrattuna. Tavoite ei toteutunut. Negatiivisesti keskeyttäneiden opiskelijoiden osuus oli 12,7 % (1142 opiskelijaa). 

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa  jokaisen opiskelijan opinnoissa etenemistä seurataan säännöllisissä ja moniammatillisissa ”CheckPoint”-tapaamisissa. CheckPointeissa ensisijaisena lähtökohtana on tunnistaa opiskelijoiden tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä sopia tukitoimenpiteistä ja keinoista poissaoloihin puuttumiseksi oppilaitoksen ”Poissaolojen portaat”- toimintamallin mukaisesti. Opinnoista poisjääneitä opiskelijoita tavoitellaan monikanavaisesti ja alaikäisten osalta myös huoltajiin ollaan yhteydessä. Lisäksi etsivää nuorisotyötä kontaktoidaan. Yhteydenotoista huolimatta useita opiskelijoita ei tavoiteta lainkaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston negatiivisten keskeyttämisten määrään on vaikuttanut erityisesti 18–20-vuotiaiden eronneiden määrä (322 opiskelijaa). Nuorten aikuisten kiinnittymiseen opintoihin vaikuttaa paljon oppilaitoksen ulkopuoliset tekijät, kuten elämäntilanne ja siihen liittyvät haasteet, esim. toimeentulo. Myös koronalla on ollut vaikutusta opiskelijoiden eroamiseen oppilaitoksen tarjoamista tukitoimista huolimatta. Nopea siirtyminen etäopetukseen haastoi ammatillisten sisältöjen toteuttamisen ja opettajien digipedagogiset valmiudet annetusta tuesta huolimatta. Etäopetuksen työvälineet saatiin opiskelijoiden käyttöön viiveellä.  Työllisyystilanteen nopea heikentyminen ja työssäoppimispaikkojen peruuntuminen on vaikuttanut opiskelumotivaatioon. Opintoihin kiinnittymistä parannetaan kehittämällä oppimisanalytiikkaa hyödyntävää  AI HOKS -työkalua sekä vuoden 2020 lopulla käynnistyneitä mobiilikyselyitä. Uusien työkalujen tavoitteena on tunnistaa entistä varhaisemmin opinnoissaan tukea tarvitsevat opiskelijat oikea-aikaisen tuen kohdentamiseksi.

Muissa neljässä mittarissa saavutettiin talousarviossa asetettu tavoitetaso.

Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Viidestä mittarista kahdessa eli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen mittareissa saavutettiin tavoitetasot. Tavoitteeseen ei päästy kolmessa muussa mittarissa.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksessa mittarina olivat opintokäynnit korkeakouluissa, yrityksissä tai työpaikoilla.

Nuorten lukiokoulutuksen mittarina oli opintokäynteihin osallistuneiden opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista. Tavoitetasona oli, että vähintään 95 % opiskelijoista osallistuu aineenopettajan ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemiin opetussuunnitelman mukaisiin opintokäynteihin

Aikuisten lukiokoulutuksen tavoitetasona oli, että vähintään 30 %:ssa lukion kursseja toteutetaan opintokäynti.

Tavoitetasoa ei saavutettu. Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen opintokäyntejä ei voitu keväällä toteuttaa maaliskuun puolivälistä eteenpäin. Myös syksyn aikana opintokäyntien toteuttaminen on poikkeustilanteesta johtuen ollut haastavaa, eikä etäopetuksen aikana opintokäyntejä ei järjestetty kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa mittarina oli työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tavoitetasona sen kasvaminen 10 000 päivällä vuoteen 2019 verrattuna.

Tavoitetasoa ei saavutettu. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta korona on vaikuttanut merkittävästi paikkojen saatavuuteen. Opintoja on edistetty muilla tavoin. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista oli 31.12.2020 kirjattu 337 346, joten erotus tavoitetasoon oli 41 763 päivää (11,0 %).

Vapaa sivistystyö

Vapaassa sivistystyössä tavoitteen toteutumista mitattiin Koillis- ja Itä-Helsingin kurssilaisten määrällä. Tavoitetasona oli, että kurssilaisten määrä kasvaa näillä alueilla 5 % verrattuna vuoteen 2019.

Tavoitetasoa ei saavutettu. Koronavirusepidemian takia työväenopiston lähiopetus keskeytettiin kahdesti vuoden aikana. Lisäksi syyslukukauden kurssien maksimikokoja pienennettiin turvavälien mahdollistamiseksi opetuksessa. Näistä syistä kurssilaisten määrä laski merkittävästi eikä tavoitteen mukaisen kasvun saavuttaminen ollut mahdollista

Työväenopistolla oli Koillis- ja Itä-Helsingin alueilla vuoden 2020 aikana 17 161 kurssilaista, mikä on 5 058 kurssilaista vähemmän kuin vuonna 2019. Arbiksella oli 908 kurssilaista Koillis- ja Itä-Helsingin alueilta, kun tavoitetaso vuodelle 2020 oli yhteensä 954 kurssilaista eli 5 % kasvu vuoteen 2019 verrattuna.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasko - Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä vuoden 2020 sitovista tavoitteista 29.1.2021 mennessä.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2020 talousarviossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaksi sitovaa tavoitetta:
- Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella
- Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Kummallekin tavoitteelle oli määritelty viisi tavoitteen toteutumista määrittelevää mittaria tavoitetasoineen. Ensimmäisen tavoitteen osalta tavoitetaso saavutettiin neljässä mittarissa ja toisen tavoitteen osalta kahdessa mittarissa.

Noudattamisohjeiden mukaan sitova tavoite toteutuu, jos kaikki sen mittarit toteutuvat. Näin ollen kumpikaan sitovista tavoitteista ei toteutunut. Toteutumatta jäämisen syynä olivat pääosin koronaepidemian aiheuttamat rajoitteet toiminnalle.

Kokonaisselvitys tavoitteiden toteutumisesta annetaan lautakunnalle osana selvitystä talousarvion toteutumisesta maaliskuussa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasko - Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566