Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Oikaisuvaatimus viranhoitomääräyksen muuttamisesta

HEL 2018-012178 T 01 02 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 26.9.2018 tekemästä viranhoitomääräyksen muuttamista koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

2

Rehtorin päätös

3

Viranhoitomääräykset

4

Hallinto-oikeuden päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksesta

********** on alun perin tehnyt 21.11.2018 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 26.9.2018 tekemästä viranhoitomääräyksen muuttamista koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan rehtorin päätöksen kumoamista, koska päätös on lainvastainen ja epätarkoituksenmukainen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että oikaisuvaatimuksen tekijän palkka tulee palauttaa aiemmalle 30.9.2018 saakka voimassa olleelle tasolle ja oikaisuvaatimuksen tekijälle tulee maksaa 1.10.2018 alkaen saamatta jääneet palkat.

Asian aikaisemmasta käsittelemisestä

Oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimus on aikaisemmin käsitelty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 12.2.2019 (§ 93). Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tuolloin jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimusta ei ole tehty viranomaisen päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijä valitti kasvatus- ja koulutuslautakunnan 12.2.2019 (§ 93) tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on 15.10.2020 antamassaan päätöksessä kumonnut kasvatus- ja koulutuslautakunnan edellä todetun päätöksen ja palauttanut asian kasvatus- ja koulutuslautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on 15.10.2020 antamassaan päätöksessä katsonut, että Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin päätöksessä 26.9.2018, jolla rehtori on muuttanut oikaisuvaatimuksen tekijän viranhoitomääräykseen kirjatun hinnoittelutunnuksen toiseksi hinnoittelutunnukseksi 1.10.2018 lähtien ja jolla oikaisuvaatimuksen tekijän tehtäväkohtaista palkkaa on samalla muutettu, on ollut kyse oikaisuvaatimuksen tekijän etua ja oikeutta koskevasta päätöksestä, joka on valituskelpoinen. Edelleen päätöksessä todetaan, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan ei olisi tullut jättää oikaisuvaatimuksen tekijän oikaisuvaatimusta tutkimatta.      

Asian oikeudellinen arviointi

Kuten Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä on todettu kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaostojen sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Edelleen kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintolain 46 §:n 3 momentin mukaan oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta. Hallintolain 49 §:n mukaan, jos valitusosoitusta ei ole annettu, viranomaisen on annettava uusi lainmukainen valitusosoitus. Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksiannosta. 

Rehtorin 26.9.2018 tekemän päätöksen yhteydessä ei oikaisuvaatimuksen tekijälle ole annettu oikaisuvaatimusohjetta. Hän on kuitenkin tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 21.11.2018. Oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti oikaisuvaatimus käsitellään nyt uudelleen kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on 27.5.2013 (§ 85) otettu silloisen Stadin aikuisopiston rehtorin päätöksellä hammastekniikan opettajan virkasuhteeseen 1.8.2013 lukien.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 9 §:n mukaan viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys, josta ilmenee ainakin hänen virkanimikkeensä, virkasuhteen kestoaika, määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, virantoimituksen alkamisajankohta, pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste ja palkkauksen perusteet.

Silloisessa Stadin aikuisopistossa ja nykyisessä Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES). Sopimuksessa opettajien peruspalkat on jaettu hinnoittelutunnuksiin nimikkeen ja suoritetun tutkintotason mukaan.

Sittemmin ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja vuosityöaikaan siirtymisen yhteydessä huomattiin, että edellä mainitussa 28.6.2013 (§ 3595) annetussa viranhoitomääräyksessä ollut hinnoittelutunnus ja palkka oli merkitty virheellisesti ylemmän korkeakoulututkinnon mukaan, jota oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole. Stadin ammatti- ja aikuisopiston rehtorin 26.9.2018 tekemällä viranhoitomääräyksellä hinnoittelutunnus ja tehtäväkohtainen palkka muutettiin vastaamaan oikaisuvaatimuksen tekijän opistoasteen tutkintotasoa.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut virheen johdosta perusteetonta etua. Opetushenkilöstön tehtäväkohtaisen palkkauksen määrä määräytyy siis mekaanisesti tutkintotodistuksesta ilmenevän tutkinnon mukaan, eikä virkasuhteeseen ottavalla ole harkintaa tässä suhteessa. Se, mistä tapahtunut virhe on johtunut, ei ole selvinnyt tämän asian valmistelussa.

Menettely päätöksessä olleen virheen korjaamisessa ei ole ollut täysin hallintolaissa säädetyn mukaista. Kuuleminen on tapahtunut vasta jälkikäteen ja uuteen päätökseen olisi pitänyt liittää muutoksenhakuohjaus. Oikaisuvaatimuksen tekijältä ei ole peritty liikaa maksettuja palkkoja takaisin ja mahdollinen takaisinperintä on hallintojohtajan toimivallassa, jolloin voidaan arvioida myös kohtuuttomuutta.

Lopuksi

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

2

Rehtorin päätös

3

Viranhoitomääräykset

4

Hallinto-oikeuden päätös

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566