Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Adoptiolapsen Helsinki-lisä 1.6.2021 alkaen

HEL 2020-013164 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että adoptiolapsen Helsinki-lisää koskevaa päätöstä 5.5.2020 § 104 muutetaan 1.6.2021 alkaen siten, että adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut vuosi vanhempainrahakauden alkamisesta.  Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa.

Helsinki-lisä maksetaan hakemuksesta huoltajalle, joka lasta pääasiallisesti hoitaa. Huoltaja on velvollinen esittämään selvityksen vanhempainrahakauden alkamisajankohdasta sekä oikeudesta kotihoidon tukeen ja ilmoittamaan kotihoidon tuen muutoksista tai lakkaamisesta kunnalle. Helsinki-lisää on haettava viimeistään, kun on kulunut 1 vuosi 6 kuukautta vanhempainrahakauden alkamisesta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut kaksi vuotta vanhempainrahakauden alkamisesta. Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että kotihoidontuen Helsinki-lisästä tehtyä päätöstä muutetaan muiden kuin adoptiolasten osalta niin, että lisää maksetaan siihen saakka, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön 18.1.2021 julkaiseman raportin mukaan koronapandemialla on ollut vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat taloudelliset sopeutustoimet pahentavat tilannetta entisestään. Raportissa todetaan, että lasten hyvinvoinnin turvaamiseen on varattava riittävät resurssit, ja että lapsia koskevissa päätöksissä on tehtävä systemaattista lapsivaikutusten arviointia joka tulee huomioida myös taloudellisessa päätöksenteossa. Nyt esitellystä päätösesityksestä puuttuu lapsivaikutusten arviointi.

Kannattaja: Pia Kopra

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, että adoptiolapsen Helsinki-lisää maksetaan 264 euroa kuukaudessa 1 vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta siihen saakka, kun on kulunut kaksi vuotta vanhempainrahakauden alkamisesta.  Helsinki-lisän maksu lopetetaan kuitenkin viimeistään, kun adoptiolapsi aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että kotihoidontuen Helsinki-lisästä tehtyä päätöstä muutetaan muiden kuin adoptiolasten osalta niin, että lisää maksetaan siihen saakka, kun lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön 18.1.2021 julkaiseman raportin mukaan koronapandemialla on ollut vakavia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat taloudelliset sopeutustoimet pahentavat tilannetta entisestään. Raportissa todetaan, että lasten hyvinvoinnin turvaamiseen on varattava riittävät resurssit, ja että lapsia koskevissa päätöksissä on tehtävä systemaattista lapsivaikutusten arviointia joka tulee huomioida myös taloudellisessa päätöksenteossa. Nyt esitellystä päätösesityksestä puuttuu lapsivaikutusten arviointi.

Jaa-äänet: 8
Ted Apter, Ville Jalovaara, Emma Kari, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Matias Pajula, Pia Pakarinen, Seppo Siika-aho

Ei-äänet: 3
Pia Kopra, Vesa Korkkula, Petra Malin

Tyhjä: 2
Martina Harms-Aalto, Abdirahim Husu Hussein

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Petra Malinin vastaehdotuksen äänin 8-3. Tyhjää äänesti 2.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Adoptioperheen oikeus kotihoidon tukeen on riippuvainen siitä, minkä ikäisenä adoptiolapsi on tullut adoptiovanhemmalle. Adoptiolapsen Helsinki-lisä on Helsingissä käytössä, jotta adoptioperheillä on mahdollisuus kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön samoin periaattein kuin muilla perheillä Helsingissä.

Helsingin kaupunginvaltuuston 9.12.2020 hyväksymään vuoden 2021 talousarvioon sisältyy kotihoidon tuen ns. yleisen Helsinki-lisän rajaaminen alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 15.12.2020 § 295 päättänyt rajata talousarvion mukaisesti ns. yleisen Helsinki-lisän alle 1-vuotiaisiin lapsiin 1.6.2021 alkaen. Päätös on aiheuttanut tarpeen muuttaa myös adoptiolapsen Helsinki-lisää.

Lakisääteistä kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta. Adoptiolapsesta kotihoidon tukea maksetaan kuitenkin siihen asti, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 3 § 2 momentti). Adoptiovanhemman vanhempainrahakausi on pääsääntöisesti noin 10 kuukautta alkaen siitä, kun adoptiovanhempi saa lapsen hoitoonsa. Se, minkä ikäisestä adoptiolapsesta on oikeus kotihoidon tukeen, on siten kiinni siitä, minkä ikäisenä lapsi on tullut adoptiovanhemmalle. Kotihoidon tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään, kun lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen.

Kotihoidon tuen edellytyksenä on, että lapsi ei osallistu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja että lapsi tosiasiallisesti asuu Suomessa (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 3 § 1 momentti).

Alle 2-vuotiaasta adoptiolapsesta maksetaan tällä hetkellä kotihoidon tuen ns. yleistä Helsinki-lisää Kelan toimesta. 2-vuotta täyttäneestä helsinkiläisestä adoptiolapsesta Helsinki maksaa erillistä adoptiolapsen Helsinki-lisää 134,55 euroa kuukaudessa siihen saakka, kun lapsesta maksetaan Kansaneläkelaitoksen toimesta kotihoidon tukea. Tätä Helsinki-lisää haetaan Helsingin kaupungilta hakemuksella, kaupunki tekee sitä koskevan päätöksen ja maksaa lisän.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän rajaamisen jälkeen alle 1-vuotiaasta adoptiolapsesta maksetaan edelleen Kelan toimesta kotihoidon tuen ns. yleistä Helsinki-lisää. Jotta jatkossakin tulee huomioiduksi, että ikä, jolloin adoptiolapsella on oikeus kotihoidon tukeen, vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisenä lapsi on tullut adoptiovanhemmalle, esitetään erillistä adoptiolapsen Helsinki-lisää maksettavaksi kaupungin toimesta 264 euroa 1 vuotta täyttäneestä kotihoidon tukea saavasta adoptiolapsesta.  Oikeus esitetään kuitenkin rajattavaksi siten, että se lakkaa, kun on kulunut vuosi vanhempainrahakauden alkamisesta, ja jo sitä ennen, jos adoptiolapsi tuona aikana aloittaa oppivelvollisena perusopetuksessa tai oikeus kotihoidon tukeen muutoin lakkaa. Helsinki-lisän määrä on sama kuin kotihoidon tuen ns. yleinen Helsinki-lisä alle 1-vuotiaasta lapsesta. Näillä ehdoilla pyritään siihen, että lapset ovat keskenään mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa.

Helsinki-lisän ehtoihin esitetään myös täsmennyksiä liittyen hakemisajankohtaan ja selvityksiin, joita huoltajan tulee Helsinki-lisää hakiessaan esittää.

Adoptiolapsen huoltaja on velvollinen esittämään selvityksen vanhempainrahakauden alkamisajankohdasta sekä oikeudesta kotihoidon tukeen ja ilmoittamaan kotihoidon tuen muutoksista tai lakkaamisesta kunnalle. Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, kuntalisä voidaan periä takaisin siten kuin laissa kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen 21 §:ssä säädetään.

Toimivalta

Hallintosäännön 10 luvun 1 § 2 momentin 1 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Riikka Reunanen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 32641

riikka.reunanen(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, talous- ja suunnittelupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566