Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevasta päätöksestä

HEL 2020-010372 T 03 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** hallintopäällikön päätöksestä 22.12.2020 (§ 178) tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 31.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Hallintopäällikkö hylkäsi 22.12.2020 tekemällään päätöksellä (§ 178) vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen perusteella Helsingin kaupungin ei voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä (jäljessä hakija) toistaa oikaisuvaatimuksessa (liitteenä 1) aiemmin esittämänsä 699 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen. Helsingin kaupungin tulee korvata päiväkotirakennuksen sisäilman vuoksi vahingoittuneista aikuisten ja lasten vaatteista 200 euroa sekä pesukoneesta 499 euroa. Pesukone meni pilalle, koska siihen tuli vaatteisiin tarttuneita homeiden aineenvaihduntatuotteita. Kaupunki on pitkään ollut tietoinen päiväkodin sisäilmaongelmista, eivätkä päiväkodin työntekijät ole kykeneviä arvioimaan vaatteiden vahingoittumista mikrobien seurauksena. Vaatteiden ja pesukoneen saastumisesta on kerrottu sähköpostitse kaupunkiympäristön toimialan sisäilmatiimin työntekijälle. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tulee turvata lapselle terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Perustelut

Kiinteistön sisäilmaongelmien tutkiminen ja korjaaminen kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle. Kaupungin tilaomaisuuden hallinnasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala ja käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan (aineistopankki) kaupunki on teettänyt vuosina 2017–2019 tutkimuksia ja korjauksia päiväkodissa. Vuonna 2019 on tehty toimia sisäilman laadun varmistamiseksi siihen saakka, kunnes toimipiste on siirtynyt väistötiloihin. Tiedotteessa 22.8.2019 on todettu, että kosteus- ja rakenneteknisen tutkimuksen mukaan rakennuksessa on laajoja korjaustarpeita. Mikrobivaurioita on eri puolella rakennusta ja vaurioituneet kohdat ovat yhteydessä sisäilmaan. Kesän 2019 aikana on tehty tarvittavia korjaustoimenpiteitä, jotta rakenteissa olevien epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan estetään sekä tuotu ilmanpuhdistamia ilmanvaihdon parantamiseksi. Elokuun 29.8. tiedotteessa on todettu, että sisäilmaolosuhteita seurataan (mittaukset) ja että kaupunki selvittää jatkotoimenpiteitä ja mahdollista väistötilaratkaisua. Lokakuun tiedotteessa (3.10.2019) on kirjattu väistötiloja tarvittavan nopeasti. Kun väistötiloihin on siirrytty irtaimiston puhdistamiseen sovellettu työterveyslaitoksen ohjetta. Irtaimiston puhdistustarve määräytyy aina tapauskohtaisesti (tiedote 29.1.2020).

Asiakirjojen mukaan, kun vuoden 2019 tutkimukset ovat valmistuneet, henkilöstölle ja vanhemmille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Kaupunkiympäristön toimialan edustajat ovat vastanneet vanhemmilta tulleisiin tiedusteluihin. Toimiala on lähettänyt toimipisteen tiloja ja väistötiloja koskevia tiedotteita muun muassa 22.8.2019, 29.8.2019, 6.9.2019, 3.10.2019, 22.10.2019, 6.11.2019, 22.11.2019 ja 29.11.2019 ja 29.1.2020.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä saadun selvityksen mukaan päiväkoti on siirtynyt uusiin tiloihin keväällä 2020 (16.3.2020), sitä ennen on toimittu vanhassa rakennuksessa. Säilytystiloina vanhassa rakennuksessa olivat lasten omat lokerot, joissa oli yksi avolokero, yksi luukullinen lokero, naulakkotilaa henkareineen sekä alhaalla tila esimerkiksi sisätossuille. Huoltajia on ohjeistettu tuomaan päiväkotiin vaihtovaatteita säiden vaihtelu huomioiden ja pienemmillä lapsilla on yleensä useampia vaatekertoja kuin isommilla. Vanhassa rakennuksessa oli runsaasti ns. varavaatteita, joita oli mahdollista käyttää omien varavaatteiden puuttuessa. Kuraisina aikoina kuravaatteet ohjeistettiin viemään viikonlopuksi kotiin pesuun. Sisäilmaongelmien tultua esille palaverissa 19.8.2019 vaatekerrat vähenivät tai suurin osa huoltajista alkoi säilyttää niitä lasten repuissa naulakoissa. Kyseisenä ajankohtana on ollut puhetta, kuten myöhemminkin, tekstiilien pesusta 60 asteessa.

Sisäilmaongelmassa on tehty laajalti yhteistyötä eri toimialojen kesken ja sisäilma-asiantuntijat ovat vastanneet huoltajien kysymyksiin sisäilmasta ja ohjeistaneet niin vanhempia kuin päiväkodin työntekijöitä olemassa olevassa tilanteessa, todetaan päiväkodin selvityksessä. Hakijan lapsen vaatteissa päiväkodin henkilökunta ei ole huomannut vahingoittumista eikä huoltaja ole aiemmin ilmoittanut nimenomaisesti vaatteiden pilaantumisesta. Hoitosuhteen aikana perhe on henkilökunnalle kertonut perheen kotona ilmenneestä homehaitasta. Hakijan lapsista toinen on ollut ajalla 1.3.2018–7.7.2019 varhaiskasvatuksessa vanhassa rakennuksessa ja puolestaan toinen lapsi ajalla 1.3.2018–16.3.2020. Henkilökunnan on pyydetty toimittamaan tieto esimiehelle, mikäli sisäilman tuomia mahdollisia poikkeavuuksia ilmenisiä materiaaleissa.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan työnantajan vastuu koskee myös julkisyhteisöä, kun vahinko on aiheutunut sellaisen yhteisön työntekijän tai yhteisöön virkasuhteessa tai siihen verrattavissa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. Vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n mukaan julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Vastuu yhteisöllä on kuitenkin vain, milloin toimen tai tehtävän suorittamiselle sen laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asetettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Helsingin kaupunki on vastuussa vahingonkorvauslain nojalla isännänvastuun perusteella sellaisesta vahingosta, jonka kaupungin työntekijät ja viranhaltijat ovat tuottamuksellaan aiheuttaneet. Yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä tulee on syy-yhteys ja vahingonkärsineen tulee estää tai rajoittaa vahingon syntymistä.

Lähtökohtana on, että hakijan tulee pystyä osoittamaan, että hänelle on syntynyt korvattavaksi vaadittu vahinko ja että vahinko on syntynyt kaupungin palveluksessa olevan työntekijän tai viranhaltijan tuottamuksellisen toiminnan seurauksena. Hakija ei ole esittänyt näyttöä tavaroiden vahingoittumisesta päiväkodin sisäilman seurauksena, käytettävissä on yksinomaan hakijan väite vahingosta. Myöskään hakijan vaatimuksen tueksi ei ole ilmennyt selvitystä, jonka perusteella asiaa olisi syytä arvioida toisin. Siten ei voida katsoa, että Helsingin kaupunki olisi asiassa vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Hallintopäällikön päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 31015036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 31.12.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566