Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

14.1.2021 § 4 Ylitysoikeus, vuodelle 2021 siirtyvät investointihankkeet, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

17.1.2021 § 5 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintasäännön muuttaminen

Perusopetusjohtaja

22.12.2020 § 232 Kirjalahjoitus Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteelle

Varhaiskasvatusjohtaja

11.1.2021 § 2 Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2020-2021

11.1.2021 § 3 Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen 2020-2021

11.1.2021 § 4 Aukioloajat; varhaiskasvatus, ympärivuorokautisten päiväkotien ja ryhmäperhepäiväkotien tilapäiset sulkemiset; joulu ja vuodenvaihde 2020-2021

Direktören för svenska servicehelheten

12.1.2021 § 2 Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566