Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (6)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttaminen 30.6.2021 alkaen

HEL 2020-009686 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoitti tätä varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ted Apter: Uusi korvaava päätösehdotus

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."

Kannattaja: Ville Jalovaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Uusi korvaava päätösehdotus "Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."

Jaa-äänet: 6
Martina Harms-Aalto, Emma Kari, Vesa Korkkula, Petra Malin, Hannu Oskala, Seppo Siika-aho

Ei-äänet: 7
Ted Apter, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Ted Apterin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7-6.

Martina Harms-Aalto, Hannu Oskala, Petra Malin ja Vesa Korkkula jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Petra Malin ja Vesa Korkkula jättivät eriävään mielipiteeseensä seuraavat perustelut:

Katsomme, että taloyhtiön yhteiskäytön vuoksi tilassa ei voida riittävästi varmistaa lasten turvallisuutta joka tilanteessa. Tämän vuoksi näemme, että tila ei sovellu varhaiskasvatustarkoitukseen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan lakkauttamisen 30.6.2021 alkaen.

Esittelijän perustelut

Taustaa palvelutiloista

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen on toiminut Kampinmalmin peruspiirissä, kaupungin ulkopuolisissa vuokratiloissa, osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki. Ryhmäperhepäiväkoti toiminta ei ole käyttötarkoituksena alkuperäisen rakennusluvan mukainen.

Uuden rakennusluvan edellyttämät merkittävimmät muutostyöt Lastenkodinkadun tiloissa ovat koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen sekä uuden poistumistien toteuttaminen rakennuksen toisesta kerroksesta, jossa on lasten toimintatiloja.

Lisäksi nykyisen vuokrasopimuksen mukainen tilojen yhteiskäyttö ja kulunvalvonta kiinteistöyhtiön yleisissä tiloissa ei täytä varhaiskasvatustilojen turvallisuuden ja terveellisyyden kriteerejä. Muutostöihin tulee lisätä käytettävien tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden saattaminen nykyvaatimusten tasolle sekä päivittää nykyinen vuokrasopimus sen mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2020 hyväksymän Helsingin kaupungin toimitilastrategian mukaan erityisesti lakisääteisten palveluiden tuottamiseen tarvittavat tilat omistaa kaupunki.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloiselle on selvitetty korvaavia tiloja keväällä 2020 samaan aikaan, kun on käynnistetty selvitykset nykyisten tilojen muutostöiden edistämisestä. Syksyllä 2020 kaupunkiympäristön toimiala on neuvotellut kiinteistöyhtiön kanssa korjausten toteuttamisesta siten, että ilmanvaihdon korjaukset toteuttaisi taloyhtiö ja uuden poistumistien kaupunki. Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon mukaan tiloihin vaadittavat korjaukset ovat melko laajat, ja niiden kustannusvaikutukset ovat merkittävät.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ja rakennusvalvontapalveluiden mukaan ryhmäperhepäiväkoti voi toimia asuinhuoneistossa silloin, kun tiloissa toimii korkeintaan 10 lapsen ryhmä, joista kaksi lasta saa olla osapäiväisiä esiopetus- tai kouluikäistä lasta. Tällöin tiloihin sovelletaan normaaleja asuinhuoneistolle asetettavia vaatimuksia. Muissa tapauksissa käyttötarkoituksen tulee olla päiväkoti.

Palvelun järjestäminen

Uusimman virallisen väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2026 Kampinmalmin peruspiirin 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa yhteensä noin 275 lapsella. Tämän jälkeen kasvu tasoittuu ja 1–6- vuotiaiden väestömäärä alkaa hitaasti laskea. Vuonna 2030 alle kouluikäisiä ennustetaan olevan 175 enemmän kuin vuonna 2019. Peruspiirin väestön kasvu painottuu Jätkäsaaren alueelle.

Kampinmalmi-Lauttasaari-Taka-Töölö varhaiskasvatusalueella on tällä hetkellä kahdeksan ryhmäperhepäiväkotia, joista viisi Kampinmalmin peruspiirissä. Ryhmäperhepäiväkotien lisäksi peruspiirissä on 17 päiväkotien toimipistettä. Palveluverkko on alueella tiivis, Lastenkodinkujan toimipisteestä etäisyydet lähimpiin toimipisteisiin on reilut 500 m ja kauimmaisiinkin toimipisteisiin etäisyys on noin 1,3 km. Alueella on lisäksi yksityisiä päiväkoteja. Jätkäsaareen on tulossa Melkinlaiturin koulu- päiväkotihanke, jonka rakentaminen on tällä hetkellä ajoitettu vuosille 2026–28. Hankkeessa toteutetaan uusia päiväkotipaikkoja 200.

Vuodenvaihteessa 2020/21 varhaiskasvatusalueella otetaan päiväkotikäyttöön uusia tiloja noin 150 paikkaa Jätkäsaaressa Livornonkatu 6:sta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi tilojen tarveselvityksen kokouksessaan 15.9.2020. Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen toimii tällä hetkellä näissä tiloissa 2.11.2020 alkaen, koska tilat Lastenkodinkadulla eivät ole käyttötarkoituksen mukaiset.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminta on mahdollista sijoittaa pysyvästi Livornonkatu 6 tiloihin omana sisarusryhmänä. Samalla henkilöstön kelpoisuutta voidaan muuttaa päiväkotimitoitusta vastaavaksi, jolloin ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen opettaja. Perheiden on mahdollista myös ilmoittaa uusi paikkatoive alueen muihin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin. Perheiden hoitopaikkatoiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Kustannusvaikutukset

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokranmaksupinta-ala on laajuudeltaan 117 m². Mikäli ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen tiloihin toteutetaan uuden rakennusluvan mukaiset muutostyöt päiväkotikäyttöä varten, kaupunkiympäristötoimialan arvion mukaan korjausten jälkeen ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen vuokra nousisi nykyisestä 16,5 euroa/m²/kk noin 28,90 euroa/m²/kk 10 vuoden poistoajalla. Vuositasolla kustannukset kasvaisivat 23 300 eurosta noin 40 600 euroon. Vuokrakustannukset lasta kohden nousisivat nykyisestä 2 900 eurosta noin 5100 euroon vuodessa.

Ryhmäperhepäiväkotien keskimääräinen vuokra koko kaupungissa on 12,8 euroa/m² ja eteläisen suurpiirin alueella 15,8 euroa/m².

Muutoksen valmistelu ja vaikutukset

Ryhmäperhepäiväkodin toiminnan muutosta on valmisteltu perhepäivähoidon ohjaajan kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toiminnan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti henkilöstön kanssa 26.8.2020 ja heidän toiveensa jatkon osalta otetaan huomioon.

Ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lasten huoltajille tilanteesta on tiedotettu elokuun lopulla 2020 ja vanhempaintilaisuus järjestetty 2.9.2020 sekä 6.10.2020. Tilaisuuksissa on kerrottu ryhmäperhepäiväkodin tiloihin liittyvistä rakennuslupapuutteista, tästä johtuen välttämättömyydestä siirtyä väistötiloihin mutta myös mahdollisuudesta siirtää toiminta sisarusryhmänä uusii tiloihin ja mahdollisuutta toivoa uutta hoitopaikkaa lähialueen muista toimipisteistä. Tilaisuuksissa vanhemmat ovat tuoneet esille vastustuksensa ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen lakkauttamisesta. Lisäksi he olivat tyytymättömiä kaupungin tiedottamiseen tilojen tilanteesta ennen uuden toimikauden alkua.

Muutossuunnitelmaa on valmisteltu myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Lastenkodinkatu 2 tiloista luovutaan viimeistään irtisanomisajan puitteissa, tilojen irtisanomisaika on 12 kk.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1 §:n 1 mom. 3 kohta).

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Peukaloisen kustannukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.12.2020 § 304

HEL 2020-009686 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.12.2020 Pöydälle

Vastaehdotus:
Ted Apter: Uusi korvaava päätösehdotus

"Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisen toiminnan jatkumisen aikaisemmin käytössä olleissa tiloissa osoitteessa Lastenkodinkuja 2, 00180 Helsinki ja velvoittaa tätä varten käymään pikaisesti neuvottelut tarvittavien remonttien toteuttamisesta yhdessä kyseisessä osoitteessa toimivan taloyhtiön kanssa."

Kannattaja: Ville Jalovaara

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Lautakunta pöytää asian seuraavaan kokoukseen

Ted Apterin vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Vesa Korkkulan ehdotuksesta.

24.11.2020 Pöydälle

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Kirsi Mustila, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58389

kirsi.mustila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566