Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2021

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

19.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä

HEL 2020-014421 T 05 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkää huoltajien ********** oikaisuvaatimuksen päiväkodinjohtajan 8.12.2020 (nro 2020/00000123) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL 24 § 1 mom 32 kohta Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, johon vaaditaan oikaisua

Varhaiskasvatuspaikan myöntämistä koskeva päiväkodinjohtajan päätös 8.12.2020 (nro 2020/00000123) (liite 1)

Oikaisuvaatimus

Lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan gruppfamiljedaghemmet Lyckostuganista 18.1.2021 alkaen (liite 1). Huoltajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen (liite 2) lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta. Huoltajat vaativat, että lapselle myönnetään hakemuksen mukaisesti varhaiskasvatuspaikka daghemmet Tölöstä. Lapsen sisaruksella on paikka ko. päiväkodissa. Huoltajien mukaan on kohtuutonta, että perheen lapsilla on varhaiskasvatuspaikat eri päiväkodeissa, vaikka perhe haki jo huhtikuussa varhaiskasvatuspaikkaa nuoremmalle lapselleen.

Huoltajien esittämät perustelut ilmenevät lähemmin oikaisuvaatimuksesta.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Varhaiskasvatuspaikan järjestämisestä

Päiväkodinjohtajien selvityksen mukaan huoltajien lapselleen tekemässä hakemuksessa varhaiskasvatukseen, he toivoivat lapselleen paikkaa daghemmet Tölöstä 18.1.2021 alkaen. Päiväkodinjohtajien selvityksen mukaan daghemmet Tölöön oli tammikuulle 2021 seitsemän hakemusta ja yksi vapaa paikka alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Valintakokouksessa käsiteltiin ensin hakemuksia, joissa haettiin paikkaa 1.1.-15.1.2021 alkaen ja tämän jälkeen hakemuksia 16.1.-31.1.2021 alkaen. Käsiteltäessä hakemuksia 1.1.-15.1.2021 alkaen, hakijoissa oli yksi lapsi, jolla oli sisarus daghemmet Tölössä ja tälle lapselle myönnettiin vapaana oleva paikka. Kun käsiteltiin hakemuksia, joissa paikkaa haettiin 16.1.-31.1.2021 alkaen, daghemmet Tölönissä ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lähin vapaa paikka HSL:n reittioppaan mukaan oli gruppfamiljedaghemmet Lyckostuganissa, jonne matka-aika on 26 minuuttia. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden lapselle ei voitu tarjota paikkaa daghemmet Tölönistä, koska siellä ei ollut yhtään vapaata paikkaa. Lapselle tehtiin päätös varhaiskasvatuspaikasta gruppfamiljedaghemmet Lyckostuganiin.

Lopuksi

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on asiassa toteutunut, vaikka lapsi ei saanutkaan paikkaa huoltajan toivomalla tavalla.

Viranhaltijan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranhaltija ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Greta Hämäläinen, lakimies, puhelin: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, Tietosuojalaki 29 §)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k, JulkL 24 § 1 mom 32 kohta Tietosuojalaki 29 §)

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Muutoksenhakija

Esitysteksti
Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

 

 

FI02012566