Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2020

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

16.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 145

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus sisarusalennuksista 1.10.-31.12.2020

HEL 2020-006535 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että yksityiselle palveluntuottajalle maksetaan lapsikohtainen korvaus 1.10.-31.12.2020 välistä aikaa koskevista sisarusalennuksista. Korvaus maksetaan lapsikohtaisesti helsinkiläisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä useampi kuin yksi lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Korvauksen määrä on 144 euroa, mutta ei kuitenkaan enempää kuin on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä. Korvaus maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palveluntuottajille, joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen sisarukset ovat.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitoutuu hakemuksessa alentamaan perheen nuorimman lapsen sisaruksen asiakasmaksun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä sekä ilmoittamaan lapsien varhaiskasvatuksen päättymisestä kunnalle. Korvausta voidaan maksaa takautuvasti ehdoin, että korvaushakemus tulee toimittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota korvaushakemus koskee. Virheellisesti annettujen tietojen perusteella maksettu tuki voidaan periä takaisin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 17.12.2019 § 396 päättänyt lisäyksenä vuoden 2020 talousarvioon 260 000 euron määrärahan, joka kohdistuu varhaiskasvatuksen sisarusalennuksen laajentamiseen myös yksityiseen varhaiskasvatukseen syksystä 2020 alkaen.

Sisarusalennuksen laajentaminen yksityiseen varhaiskasvatukseen esitetään syksyllä 2020 toteutettavaksi yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille maksettavana korvauksena sisarusalennuksista.

Sisaruksia, joista korvaus tulee maksettavaksi, on yksityisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2020 arviolta noin 600. Määrä on arvioitu vuoden 2019 tietojen pohjalta, silloin määrä oli 583. Korvauksen määrä 144 euroa perustuu kunnallisessa kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa toiseksi nuorimmalle sisarukselle annetun alennuksen määrään. Taloudellisten vaikutusten arvioitu määrä aikavälillä 1.10.-31.12.2020 on näiden lukujen mukaan laskettuna 259 200 euroa, joten määräraha 260 000 kattaa tästä aiheutuvat kustannukset vuonna 2020.

Korvausta maksetaan helsinkiläisperheen toisesta lapsesta alkaen, kun perheestä useampi kuin yksi lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Korvaus maksetaan saman suuruisena kaikista nuorimman lapsen sisaruksista ja se maksetaan kaikista sisaruksista riippumatta lapsen hoitoajasta ja iästä. Korvausta ei kuitenkaan makseta enempää kuin on lasta koskevan asiakasmaksun omavastuuosuuden määrä.

Korvaus maksetaan kuukausittain hakemuksesta sille tai niille palveluntuottajille, joiden varhaiskasvatusyksiköissä perheen nuorimman lapsen sisarukset ovat ja hakemuksen liitteeksi tulee vanhempien ilmoitus lasten varhaiskasvatuspaikoista ja omavastuuosuuden määrästä. Hakemukseen sisältyy palveluntuottajan sitoumus alentaa asiakasmaksun omavastuuosuutta korvausta vastaavalla määrällä sekä ilmoittaa lapsien varhaiskasvatuksen päättymisestä tässä toimipaikassa. Palveluntuottaja ilmoittaa hakemuksessa myös asiakasmaksun omavastuuosuuden määrän.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Eeva-Liisa Tiihonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen(a)hel.fi

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Johanna Auer, erityissuunnittelija, puhelin: 310 56404

johanna.auer(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566