Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/21

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 385

Osoitteeseen Maunulanmäki 5 toteuttavien Maunulan  ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011830 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Maunulan ala-aste sijaitsee pohjoisessa suurpiirissä, Maunulan peruspiirissä. Viimeisimmän oppilaaksiottoalueen väestöennusteen mukaan alueella asuu 7-12-vuotiaita vuonna 2020–21, noin 30 lasta enemmän kun vuonna 2018-2019.

Maunulan ala-asteen koulussa toimii luokat 1–6 osoitteessa Maunulanmäki 5. Koulussa on oppilaita yhteensä 552. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 40 oppilaalle suunnitellaan koulun yhteyteen.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet.

Maunulan ala-asteen nykyiset tilat ovat ala-asteen oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Maunulan ala-asteen perusparannus ja pysyvä laajennus hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2022–24.

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Maunulan ala-asteen toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Maunulan ala-asteen lisätilat suunnitellaan 40 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 450 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetustilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 219 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 11 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 9 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 45 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Maunulan ala-asteen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566