Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 374

Määräaikaisten puhtauspalvelujen hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-010054 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perustein, että määräaikaiset puhtauspalvelut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla hankitaan 1.1.2020 alkaen etusijajärjestyksen mukaisesti seuraavasti:

  1. Siskon Siivous Oy
  2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy
  3. Services Netto

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja päättämään optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton hankintahinta on n. 3,4 miljoonaa euroa, alv. 0 %, sisältäen optiot.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

2

Laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kilpailutus perustuu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 2.10.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-010054 ”Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä leikkipuistotoiminnan määräaikaiset puhtauspalvelut ja vuorohoitoa tarjoavien toimipisteiden tarvitsemat puhtauspalvelut ja ruokapalvelutehtävät”. Hankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 2.10.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 22.10.2019 klo 10:00 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin julkaistiin vastaukset 11.10.2019 ja 21.10.2019.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 8.11.2019. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta neljältä tarjoajalta: Services Netto (2157359-6), Siskon Siivous Oy (0977912-9), Kiinteistösiivous Metsänen Oy (1640934-5) ja SMC palvelut Oy (2510087-6).

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä, oli esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet. Kaikki tarjoajat toimittivat vaaditut selvitykset ja täyttivät asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailu

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen
edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin
hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta.

Tarjouspyynnön kohdan hankinnan kohteen kriteerit mukaan tarjousten vertailu tehtiin seuraavasti:

Hinnan painoarvo oli 70 pistettä ja laadun painoarvo 30 pistettä. Laatuarviointi tehtiin seuraavasti:

1. Palvelujen laatutaso, max. 20 pistettä.

Tarjoajia pyydettiin toimittamaan vapaamuotoinen selvitys: ”Miten varmistetaan päivittäinen palvelukuvauksen mukainen palvelujen laatutaso työntekijän perehdyttämisen ja omavalvonnan toteutumisen näkökulmasta.” Arvosteluperusteissa todettiin, että tilaaja kiinnittää huomiota mm. resursointiin, laadun varmistusmenettelyihin ja asiakassuhteinen hallintaan sekä kohde- ja tehtäväkohtaiseen perehdyttämiseen toimintaympäristön kriittiset pisteet huomioiden.

2. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen max. 10 pistettä

Hinta- ja laatuvertailut perusteluineen ovat tämän päätöksen liitteenä.

Vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekivät seuraavat tarjoajat:

1. Siskon Siivous Oy (93,806 p.)
2. Kiinteistösiivous Metsänen Oy (88,990p.)
3. Services Netto (85,000 p.)

Hankinnassa on huomioitu kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vähimmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan palvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. Palveluntuottajien toiminnan tulee tukea asiakkaan ja toimipisteen toiminnan periaatteita jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisessä, niiden lajittelussa, säilyttämisessä sekä kierrättämisessä. Palveluntuottajan tulee vastata siitä, että lajitellut jätteet ja kierrätettävät materiaalit toimitetaan niille tarkoitettuihin kierrätysastioihin. Palveluntuottajan on koulutettava ja ohjattava henkilöstöään ympäristöasioissa.

Hankinnassa on huomioitu vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyden edistäminen. Palveluntarjoajat saivat tarjouksessaan lisäpisteitä mikäli sitoutuivat työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä 9kk pituiseen työsuhteeseen. Kaikki tarjouksen jättäneet palveluntarjoajat sitoutuivat työllistämään 3 vaikeassa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä mikäli heiltä tämän sopimuksen perusteella ostettujen palveluiden summa ylittää 2 400 000 euroa.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta.

Sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota (1+1). Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiedoksiannosta.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

2

Laatuvertailu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566