Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 386

Osoitteeseen Runonlaulajantie toteutettavien Kannelmäen peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011853 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Kannelmäen peruskoulun osoitteeseen Runonlaulajantie toteutettavien lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys Kannelmäen peruskoulun lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kannelmäen peruskoulu toimii neljässä toimipisteessä osoitteissa Kanneltie 1, Kaarelanraitti 1, Ultramariinikuja 4 ja Runonlaulajantie 40. Koulussa toimii myös erityisen tuen pienryhmiä, valmistavan opetuksen ryhmä sekä esiopetus. Kannelmäen peruskoulussa on yhteensä 1 040 oppilasta.

Kanneltien ja Runonlaulajantien toimipisteiden nykyiset tilat ovat täynnä ja lähivuosien väestöennusteen mukaan alueella asuvien peruskouluikäisten määrän kasvu on noin 75 oppilasta vuodessa. Kaarelan alueella 2016 tehdyn palvelu- ja tilaverkon tarkastelun perusteella investointiohjelman talonrakentamisohjelmaan esitettiin Runonlaulajantien toimipisteen laajentamista. Koulun pysyvän laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024.

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 80 oppilaalle suunnitellaan Runonlaulajantien toimipisteen läheisyyteen, kunnes Kannelmäen peruskoulun Runolaulajantien toimipisteen laajennus valmistuu vuonna 2024.

Lisätilat suunnitellaan toteutettavaksi turvallisen kulkuyhteyden päästä peruskoululta.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet.

Kannelmäen peruskoulun nykyiset tilat ovat koulun oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipaikan pysyvä laajennus sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2023–24.

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteuttamisen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Kannelmäen peruskoulun toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Lisätilat on suunniteltu 80 oppilaalle ja ne ovat laajuudeltaan 800 brm². Kannelmäen peruskoulun lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna, mikä edesauttaa palveluverkon kehittämistä. Tilojen käyttöönotosta kesken toimintakauden voi aiheutua lisäkustannuksia tuottavia väliaikaisia tilajärjestelyjä ja haittaa asiakkaille.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 486 000 euroa/vuosi.
Siivouskustannusarvio on noin 23 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 16 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 80 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys Kannelmäen peruskoulun lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566