Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Lukiokoulutuksen päällikön viran täyttäminen

HEL 2019-011744 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ottaa lukiokoulutuksen päällikön virkaan (nro 035135) toistaiseksi ********** Virantoimitus alkaa 1.1.2020.

Päätös on ehdollinen, kunnes viranhaltijan virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Harri Korhonen, joka poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden nimilista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lukiokoulutuksen päällikön virka tulee avoimeksi 1.1.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 29.9.2019 ja kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi 27.9.2019.

Helsingin kaupungin suomenkielisissä lukiokoulutuksessa on noin 7 200 opiskelijaa. Kaupungilla on 11 päivälukiota ja yksi aikuislukio.

Lukiokoulutuksen päällikkö toimii lukioiden rehtoreiden lähiesimiehenä sekä vastaa palvelun tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän on jäsenenä lukio-, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden johtoryhmässä.

Virkaa täytettäessä noudatetaan perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lukiokoulutuksen päällikön viran hakijalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus johtamistehtävissä. 

Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin seuraavaa: ”Viran menestyksellisessä hoitamisessa ovat eduksi hyvät muutos- ja verkostojohtamisen sekä viestinnän taidot. Arvostamme kykyä nähdä laajasti tulevaisuuteen ja halua edistää lukiokoulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Luemme eduksi kunnallishallinnon tuntemuksen ja rehtorikokemuksen.

Olet etsimämme henkilö, jos tunnet paloa toimia kanssamme yhdessä, kokeillen ja oppien, ja sinulla on taito johtaa ja kehittää lukiokoulutusta innostavasti kohti tulevaisuutta.”

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaan jätti 21.10.2019 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 20 hakijaa. Esityslistan liitteenä on hakijayhteenveto. Hakijoiden hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa ja ennakkoon kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa osoitteessa Töysänkatu 2.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusasiakirjojen perusteella viisi hakijaa: **********

Hakijoita haastattelivat palvelukokonaisuuden johtaja Arja Kukkonen, apulaispormestari Pia Pakarinen ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Kirsti Tanttu.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa muiden hakijoiden edelle nousivat alla mainitut kolme hakijaa. Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy.

**********

********** **********

**********

**********

Kaikilla kolmella loppuvertailussa olevalla hakijalla on johtamis- ja rehtorikokemusta sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Kaikilla on myös eduksi katsottavat hyvät muutos- ja verkostojohtamisen taidot.

Lukiokoulutuksessa korostuu lähivuosina opetussuunnitelmauudistus ja siihen liittyvät rakenteelliset muutokset sekä työelämä- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen.

Valintaprosessissa on kiinnitetty huomiota lukiokoulutuksen kehittämisosaamiseen sekä kykyyn johtaa muutosta lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman vaatimien kehittämisvaatimusten sekä tulevaisuuden muuttuvien osaamistarpeiden mukaisesti.

Esittelijä katsoo, että hakijoiden hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin jälkeen tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella ********** on hakijoista parhaimmat edellytykset lukiokoulutuksen päällikön viran menestykselliseen hoitamiseen.

**********

Edellä sanotun perusteella esittelijä esittää, että lukiokoulutuksen päällikön virkaan valitaan **********

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden nimilista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 86390

 

FI02012566