Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (4)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 372

Oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-010053 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esitystekstistä ilmenevin perustein, että esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella käytettävät oppikirjat ja oheismateriaalit ajalla 1.1.2020 - 31.12.2021 hankitaan seuraavasti:

Osa-alue 1, Sanoma Pro oppimateriaalit: Suomen Kirjastopalvelu Oy
Osa-alue 2, Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalit: Suomen Kirjastopalvelu Oy
Osa-alue 3, Schildts & Söderströmsin, Edukustannuksen, Edita Publishingin, E-opin sekä muiden kustantamoiden oppimateriaalit: Suomen Kirjastopalvelu Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella tehtävät sopimukset ja päättämään sopimukseen sisältyvien kahden (1+1) optiokauden käyttöönotosta suorahankintaa käyttäen ja tarvittaessa sopimuksien irtisanomisesta tai purkamisesta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 25 000 000 euroa optiokaudet mukaan luettuna (alv 0%).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu kilpailutukseen HEL 2019-010053 Esiopetuksessa, perusasteella ja 2. asteella käytettävät oppikirjat ja oheismateriaalit ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 11.10.2019 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnan kuvauksen mukaisesti hankinta koskee esi- ja perusopetuksessa ja 2. asteella (ammatillinen koulutus, lukiokoulutus) käytettäviä oppikirjoja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja mukaan lukien oppikirjoihin liittyvät digimateriaalit sekä niiden lisenssit.

Hankinta oli jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1) Sanoma Pro oppimateriaalit, 2) Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalit ja 3) Schildts & Söderströmsin, Edukustannuksen, Edita Publishingin, E-opin sekä muiden kustantamoiden oppimateriaalit. Tarjoajilla oli mahdollisuus jättää tarjous yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset oli esitettävä 28.10.2019 klo 12:00 mennessä. Esitettyihin kysymyksiin julkaistiin vastaukset 31.10.2019 ja 1.11.2019.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 13.11.2019 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi (2) kappaletta: Kirjastovälitys Oy ja Suomen Kirjastopalvelu Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Molemmat tarjouksen jättäneet tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja molemmat saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Vertailuperusteena hankinnassa käytettiin toimittajan myöntämää alennusprosenttia kunkin kustantajan ilmoittamasta kouluohjehinnasta. Perustilauksiin annettava alennusprosentti muodosti 75 % ja lisätilauksiin annettava alennusprosentti 25 % kunkin osa-alueen kokonaispistemäärästä.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kullekin osa-alueelle valittiin yksi toimittaja. Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Hankinnassa huomioitiin ympäristöön ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseen liittyviä asioita. Tarjoajia edellytettiin toimittamaan tarjouksensa mukana selvitys siitä, millaisia toimenpiteitä se on tehnyt ympäristökuormituksen vähentämiseksi hankinnan kohteeseen liittyen. Lisäksi osa-alueissa 1) Sanoma Pro oppimateriaalit ja 2) Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaalit tarjoajien tuli sitoutua työllistämään kaksi heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä vähintään yhdeksän kuukauden työsuhteeseen per osa-alue sopimuskauden aikana.

Sopimuksen teko

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta.

Sopimukseen sisältyy kaksi yhden vuoden optiota (1+1). Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua tiedoksiannosta.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566