Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Osoitteeseen Vuorenpeikontie 7 toteutettavien Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011851 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Roihuvuoren ala-asteen ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Roihuvuoren ala-asteen  ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Roihuvuoren ala-aste sijaitsee kaakkoisessa suurpiirissä, Herttoniemen peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7–12-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu on noin 100 vuoteen 2024 mennessä. Alueen 1–6-vuotiaiden lapsimäärä kasvoi tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna 43 lapsella.

Roihuvuoren ala-asteen koulussa toimii luokat 1–6, osoitteessa Vuorenpeikontie 7. Koulussa annetaan ruotsin kielikylpyopetusta jonne voi hakeutua kielikylpypäiväkodeista. Koulussa on yhteensä oppilaita 430. Esikoulun nykyiset tilat sijaitsevat päiväkoti Roihuvuoressa Vuorenpeikontie 1.

Alueen kasvusta johtuen koulu ja esikoulu tarvitsee lisätiloja. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 100 oppilaalle ja 42 esiopetuksessa olevalle oppilaalle suunnitellaan Vuorenpeikontien yhteyteen. Roihuvuoren ala-asteen peruskorjaus valmistui vuonna 2016.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet.

Roihuvuoren ala-asteen nykyiset tilat ovat ala-asteen oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia.

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Roihuvuoren ala-asteen toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Strategian mukaiset, riittävät ja kustannustehokkaat lisätilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Lisätilat mahdollistavat strategianmukaisten lähipalveluiden tarjoamisen Herttoniemen alueella ja parantavat näin koulun oppilaiden arkea. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Roihuvuoren ala-asteen toiminnalle. Sujuvat yhteydet lisätilaan edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Roihuvuoren ala-asteen lisätilat suunnitellaan 142 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 1 520 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetustilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 739 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 37 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 30 400 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan
155 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Roihuvuoren ala-asteen  ja esiopetuksen lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566